Rada Ministrów przyjęła pierwszą część projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Natomiast sprawy wprowadzenia jednego okienka i kontroli przedsiębiorców zostaną uregulowane w kolejnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zostanie przedstawiona Radzie Ministrów najpóźniej w czerwcu.• Kiedy rząd przygotuje kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców?
- Rada Ministrów przyjęła pierwszą część projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Natomiast sprawy wprowadzenia jednego okienka i kontroli przedsiębiorców zostaną uregulowane w kolejnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zostanie przedstawiona Radzie Ministrów najpóźniej w czerwcu.
• Jakie projekty ustaw gospodarczych zostaną przedstawione rządowi w najbliższym czasie?
- Pracujemy jeszcze nad dziesięcioma projektami ustaw w dwóch grupach międzyresortowych pod moim kierownictwem. Jedna zajmuje się wyłącznie ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, natomiast druga pozostałymi dziewięcioma projektami. Przygotowujemy nowelizację kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania karnego, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, o stażu absolwenckim i Ordynacji podatkowej.
W lutym chcemy skończyć prace nad projektami. Chcemy zlikwidować m.in. nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną lub inną spółkę prawa handlowego. Proponujemy też, aby w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obniżyć kapitał zakładowy z 50 do 25 tys. zł, a w spółce akcyjnej do 250 tys. zł.
• Czy propozycje dotyczące wiążących interpretacji wydawanych przez ZUS i NFZ różnią się od dotychczasowych rozwiązań stosowanych w przepisach podatkowych?
-Tak. Przede wszystkim nastąpiło rozszerzenie spraw, których interpretacja może dotyczyć. W projekcie zaproponowaliśmy też zmianę procedury. Organ, do którego przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem, musi wydać wiążącą interpretację w formie decyzji administracyjnej, co daje przedsiębiorcy możliwość odwołania się zgodnie z procedurą administracyjną. Projekt wprowadza też 30-dniowy termin na wydanie interpretacji i zasadę,że jeżeli w tym czasie nie zostanie ona wydana, to domniemuje się, że przedstawiona we wniosku interpretacja przedsiębiorcy jest właściwa. Przedsiębiorca, który zastosował się do takiej interpretacji, nie ponosiłby z tego tytułu jakichkolwiek sankcji.