ZMIANA PRAWA

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, będzie mógł na swój wniosek zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na miesiąc do dwóch lat. Gdyby prowadził firmę w formie spółki cywilnej, to wówczas działalność musieliby zawiesić wszyscy wspólnicy - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przyjął dzisiaj rząd.

Potrzebny wniosek

Wniosek należałoby złożyć do ewidencji działalności gospodarczej w gminie albo do sądu rejestrowego w zależności od tego, gdzie jest wpisany przedsiębiorca. Tam również przedsiębiorca będzie składał wniosek o wznowienie wykonywania działalności.

Projekt przewiduje, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie mógłby prowadzić działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Natomiast miałby prawo wykonywać wszystkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, regulować zobowiązania powstałe jeszcze zanim działalność została zawieszona, a także zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Oprócz tego uczestniczyłby w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem. W tym okresie mógłby też zostać poddany kontroli na takich samych zasadach jak przedsiębiorca wykonujący działalność oraz osiągać przychody finansowe również z tej działalności, jaką prowadził jeszcze zanim zawiesił działalność.

Obowiązek ewidencyjny

Już od pierwszego dnia miesiąca następnego po tym, kiedy przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o zawieszeniu aż do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu prowadzenia działalności zawieszenie działalności wywierałoby skutki prawne w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnych. Natomiast organ ewidencyjny zawiadamiałby ZUS oraz urząd skarbowy o zawieszeniu przez przedsiębiorcę działalności, aby w ten sposób odciążyć przedsiębiorcę od obowiązków o charakterze informacyjnym.