Prezydent podpisał 6 stycznia 2009 r. ustawę z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, implementującą do polskiego porządku prawnego w szczególności Dyrektywę unijną 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L 184/17 z 14.07.2007). Większość przepisów wejdzie w życie 3 sierpnia 2009 r.

Nowelizacja wprowadza do kodeksu spółek handlowych m.in. rozwiązania mające ułatwić akcjonariuszom mniejszościowym spółek publicznych wykonywanie przysługujących im praw, w tym uczestnictwa w walnych zgromadzeniach.

W tym celu poszerzono dotychczasowe uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych o przyznanie akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego prawa do:

• żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, zgłoszonego zarządowi spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia;

• przedstawiania spółce przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie bądź w postaci elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku.

Wprowadzenie do k.s.h. przepisów umożliwiających akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem internetu oraz korespondencyjnie powinno pozytywnie wpłynąć na decyzję akcjonariuszy mniejszościowych o uczestnictwie w walnych zgromadzeniach.

Zgodnie z nowym art. 4065 kodeksu spółek handlowych, spółka będzie mogła zamieścić w swoim statucie postanowienia dopuszczające udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Według art. 4111 k.s.h. akcjonariusze spółki publicznej będą mieli prawo oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w regulaminie walnego zgromadzenia. Spółka publiczna będzie zobowiązana udostępniać formularze do głosowania drogą korespondencyjną na swojej stronie internetowej. Co ważne, głosowanie taką drogą nie będzie pozbawiało akcjonariusza prawa do złożenia korespondencyjnie sprzeciwu, a co za tym idzie do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia.

Dopiero praktyka pokaże, czy zmiany kodeksu oraz nowe uprawnienia zaktywizują akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, czy też pozostaną jedynie martwą literą prawa.