Firma farmaceutyczna, która ciągle chce zwiększać swój udział w rynku, musi zatrudniać zespół wyszkolonych pracowników terenowych. Obecnie nie da się prowadzić aktywnie kampanii promocyjnych bez udziału tzw. repów (przedstawicieli medycznych) składających wizyty w placówkach ochrony zdrowia. Pracę, jaką wykonują, można określić ogólnie jako działalność reklamową, czyli przekaz informacji połączony z perswazją, mający na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonego produktu.

W rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Biorąc pod uwagę dość pojemną definicję reklamy produktu leczniczego, niezwykle ważna dla firm farmaceutycznych powinna być zgodność z prawem działań ich pracowników w terenie. Istotny jest zatem fakt, aby każdy przedstawiciel medyczny znał przynajmniej najważniejsze podstawy prawne swoich działań.

Plakaty i ulotki

Reklama kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać niezbędne dane, dotyczące samego produktu (np. nazwa, wskazania), wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia z 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. nr 210, poz. 1327). Istotne jest, aby były one zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL), a w przypadku jej braku, z dokumentacją zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu. W reklamie powinno być zawarte ostrzeżenie, którego treść ujęto w rozporządzeniu.

Warto dodać, że reklama produktu leczniczego w zakładach opieki zdrowotnej może być rozmieszczana jedynie w poczekalniach dla pacjentów i nie może polegać na stosowaniu form dźwiękowych i audiowizualnych.

Reklama w mediach

W przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości zakazana jest m.in. reklama dotyczącą produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty. Zakaz ten dotyczy także produktów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe oraz umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Materiały dla lekarzy

Ważne jest, aby ta postać reklamy zawierała dane (np. nazwę produktu leczniczego, skład jakościowy i ilościowy, postać farmaceutyczną, dawkowanie itd.) określone w par. 12 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. W przypadku produktów leczniczych umieszczonych na wykazach leków refundowanych - nieodzowna jest także informacja o cenie urzędowej detalicznej i maksymalnej kwocie dopłaty ponoszonej przez pacjenta. Niezwykle istotne jest, aby informacje przekazywane tym osobom w postaci dokumentacji były rzetelne, aktualne, sprawdzalne oraz na tyle kompletne, aby umożliwić odbiorcy dokonanie własnej oceny wartości terapeutycznej produktu leczniczego.