- Banki komercyjne z dodatnim wynikiem wypłacą w formie dywidendy 23% zysku wypracowanego w 2016 r. Jednocześnie 92,3% dywidendy sektora przypada na dwa z nich, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Sektor bankowy wypracował w 2016 r. wynik w wysokości 13,9 mld zł, przy czym wynik banków komercyjnych wyniósł 13 mld zł. Spośród banków komercyjnych 32 podmioty osiągnęły łączny zysk w wysokości 13,5 mld zł, a 4 odnotowały łączną stratę w wysokości 0,5 mld zł. Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 57% zysków, tj. 7,7 mld zł. W formie dywidendy wypłaciły bądź wypłacą 23% zysku za 2016 r., tj. 3,1 mld zł. Dodatkowo jeden bank wypłaci 0,536 mld zł z nierozdysponowanego zysku z lat 2014 i 2015. Pozostała część zysku wypracowanego w 2016 r., tj. 20% (2,6 mld zł) pozostaje nierozdysponowana" - czytamy w analizie.

Wynik banków komercyjnych przypisany do rozproszonego akcjonariatu (poniżej 5%) wyniósł aż 5 162 mln zł i stanowi najwyższy wynik z analizowanych grup. Z tego 30,4% (tj. 1 570 mln zł) zostanie wypłacone w formie dywidendy. Dodatkowo, akcjonariusze rozproszeni dostaną 164 mln zł nierozdysponowanego zysku z lat 2014 i 2015 wypłaconego w roku bieżącym, podano także.

Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 3 091 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczono 759 mln zł (24,5%). Na inwestorów zagranicznych o udziale powyżej 5% kapitału przypada 5 203 mln zł zysku, z czego 15% zostanie wypłacone w formie dywidendy. Dodatkowo otrzymają oni 372 mln zł z nierozdysponowanego zysku z lat 2014 i 2015, wskazała też KNF.

Ponadto "uwagę zwraca koncentracja dywidendy - dwa banki wypłaciły 92,3% dywidendy sektora" - podkreślono.

"W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się. Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. W obecnych warunkach rynkowych jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymywanie zaufania do sektora finansowego (w szczególności bankowego), a co za tym idzie, na pozyskiwanie finansowania z rynku po racjonalnym koszcie i na dalszy rozwój tego sektora (w tym jego akcji kredytowej), co z kolei przyczynia się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat" - czytamy dalej.

W 2016 r. - podobnie jak w poprzednich latach - UKNF zalecił, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie banki spełniające kryteria przedstawione w zaleceniach dot. polityki dywidendowej, przypomniano.

"Realizacja tych zaleceń UKNF ma sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa, jak i dalszemu zrównoważonemu rozwojowi działalności kredytowej sektora oraz ułatwiać bankom pozyskiwanie finansowania w korzystnej cenie" - podkreślono.

Czynniki uzasadniające utrzymywanie wskaźników kapitałowych na wyższym poziomie to:
- Regulacje odnośnie do kapitałów (pakiet CRR/CRD IV) dają możliwość nakładania na banki dodatkowych buforów kapitałowych, które w zależności od tego na jakim poziomie zostaną ustalone, mogą spowodować, że niektóre banki będą zobowiązane do zwiększenia – w mniejszym bądź większym stopniu – swojej bazy kapitałowej.
- Od 1 stycznia 2016 r. wysokość nałożonego bufora zabezpieczającego wynosi 1,25%, w przyszłym roku wzrośnie do poziomu 1,875%, by w 2019 r. osiągnąć docelowy poziom 2,5%. Dodatkowo na banki istotne systemowo został nałożony bufor banków o znaczeniu systemowym (OSII), który wynosi – w zależności od banku – od 0,00% do 0,75%.
- Od 2015 r. na instytucje z istotnym zaangażowaniem w kredyty walutowe nałożone są również dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności, podała KNF.


"W świetle powyższych informacji zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że pomimo rosnącej bazy kapitałowej współczynniki adekwatności pozostają na niższych poziomach od poziomów w większości krajów UE. Banki komercyjne na koniec czerwca 2017 r. posiadały współczynnik Tier 1 na poziomie 17,09%, a poziom łącznego współczynnika kapitałowego wyniósł 18,59%" - podsumowano w analizie.