Czy osoba, która uzyskała decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, jest zobowiązana do uiszczenia należności oraz opłat rocznych w sytuacji, gdy grunt ten znajduje się w graniach administracyjnych miasta?
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. nowelizująca ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 237, poz. 1657) weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Tak więc umorzeniu z mocy prawa ulegają, stosownie do art. 2 noweli, niewymagalne w dniu jej wejścia w życie należności oraz opłaty roczne, związane z uzyskaniem przed jej wejściem w życie prawa do wyłączenia z produkcji użytków rolnych położonych w graniach administracyjnych miast.
Jak wynika z treści przywołanego przepisu, obowiązki finansowe ciążące na osobie z tytułu wydania - przed wejściem w życie ustawy nowelizującej - decyzji wyrażającej zgodę na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu znajdującego się w graniach miasta wygasają z 1 stycznia 2009 r., o ile były one w tym dniu niewymagalne. Niewymagalne należności oraz opłaty roczne to takie, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
Skutki wejścia w życie ustawy, a w szczególności konsekwencje obowiązywania jej art. 2 można przedstawić na następującym przykładzie. Osoba, która uzyskała decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, jest co do zasady zobowiązana do zapłaty należności (w wypadku trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej) oraz opłat rocznych (uiszczanych w wypadku trwałego wyłączenia - przez 10 lat, a w wypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat). Obowiązek uiszczenia należności oraz opłat rocznych powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, przy czym opłaty roczne uiszcza się do 30 czerwca. Oznacza to, że zobowiązanie do zapłaty należności staje się wymagalne po dniu, w którym nastąpiło faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, zaś zobowiązanie do zapłaty opłat rocznych staje się wymagalne po 30 czerwca danego roku, o ile jednak przed tym dniem miało miejsce faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej uzyskała decyzję o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntu położonego w granicach miasta, ale faktycznie przedmiotowego wyłączenia nie dokonała, od 1 stycznia 2009 r. nie jest już zobowiązana do uiszczenia należności ani opłat rocznych ustalonych przedmiotową decyzją. Jeżeli natomiast dokonała ona wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, to od 1 stycznia 2009 r. nie jest już zobowiązana do uiszczenia niewymagalnych opłat rocznych, tj. takich, których termin płatności miał upłynąć 30 czerwca każdego kolejnego roku.