Od 1 stycznia obowiązuje decyzja zarządu KBC TFI, który obniżył wysokość wynagrodzenia za zarządzanie w części oferowanych produktów. Po zmianach wynagrodzenie za zarządzanie funduszami w KBC Parasol FIO spadło do 0,70 proc. dla subfunduszu KBC Pieniężny (wcześniej 0,8 proc.), 1,7 proc. dla subfunduszu KBC Stabilny (1,8 proc.) i 2,53 proc. dla subfunduszu KBC Akcyjny (2,86 proc.). W funduszu KBC Akcji Małych i średnich Spółek FIO opłata spadła do 2,15 proc. z 3,0 proc. Wszystkie wartości dotyczą opłat liczonych w skali roku.

Investors TFI od 7 do 27 stycznia będzie prowadzał publiczną sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych serii B funduszu Investor LBO FIZ. Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi 1141,69 zł. Dla ważności zapisu pieniądze za nabywane certyfikaty powinny wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu zapisów, czyli 27 stycznia. Fundusz Investor LBO FIZ inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych, czyli takich, które nie są notowane na giełdach. Może również inwestować w inne instrumenty finansowe, które będą stanowić uzupełnienie portfela lub służyć jego zabezpieczeniu. W 2008 roku wartość certyfikatu inwestycyjnego Investor LBO FIZ wzrosła o 14,08 proc.

Fundusze Noble w DB PBC

Oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem Deutsche Bank PBC została poszerzona o sześć subfunduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI. W ramach FIO Noble Funds oferowanych jest sześć różniących się strategią inwestycyjną subfunduszy: Skarbowy, Mieszany, Akcji, Akcji Małych i Średnich Spółek, Luxury i Timingowi. Teraz bank oferuje dostęp do niemal 250 funduszy polskich i zagranicznych partnerów: DWS Polska TFI, Skarbiec TFI, ING TFI, Legg Mason TFI, AIG TFI, Union Investment TFI, BZ WBK AIB TFI, TFI Allianz, Noble Funds, BlackRock, Merrill Lynch, Franklin Templeton Investments oraz Superfund TFI.

Wchodzi BlackRock Strategic

Jak informują Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy, BlackRock Strategic Fund (BSF) będzie pierwszym w Polsce funduszem grupy BlackRock, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty pochodne nie tylko w celu zabezpieczania (hedgingu), ale również podwyższenia całkowitej stopy zwrotu z inwestycji. Chociaż BlackRock Strategic Fund został utworzony w 2007 roku to od tego czasu działalności rozpoczęły dopiero 4 subfundusze. Zgodnie z prospektem liczba dostępnych produktów może zwiększyć się do 15.

Zgodnie z informacjami Anety Podym z BlackRock fundusz powinien trafić do dystrybucji jeszcze w pierwsze połowie 2009 roku. BlackRock Strategic Fund uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego w połowie listopada 2008 r., dzięki czemu firma BlackRock posiada zgodę na dystrybucję ponad 100 funduszy w Polsce. Większość z nich jest już dostępna poprzez sieć dystrybucji.

CO TO JEST OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

To wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej. Im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.