W celu redukowania kosztów inwestor powinien aktywnie zarządzać portfelem nie tylko na poziomie jego budowania.
Posiadanie inwestycji wiąże się z jej finansowaniem. Dopiero gdy dochód z inwestycji przewyższa koszt finansowania, ma ona sens ekonomiczny. Nawet jeśli inwestor nabywa aktywa za gotówkę, to powinien mieć świadomość kosztu alternatywnego, bo zrezygnował z innych możliwości inwestycyjnych.
Koszt finansowania w środowisku polskim, a więc relatywnie wysokich obecnie stóp procentowych, ma poważny udział w całości kosztów, jakie ponosi inwestor. Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie kosztów finansowania. Pierwszym z nich jest skonstruowanie portfela z papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu, które zwykle są oprocentowane wyżej niż stopy rynku pieniężnego, po których się finansujemy. Można wtedy uzyskać tzw. pozytywne carry, czyli zyskiwać na trzymaniu papieru bez obracania nim. Ogranicza to jednak możliwość handlu. Posiadanie części portfela w obligacjach o zmiennym oprocentowaniu)może redukować lub zabezpieczać nasze koszty finansowania.
Drugim rozwiązaniem jest zaangażowanie się w transakcje pożyczek papierów wartościowych (transakcje repo oraz buy sell back). W zamian za wypożyczenie posiadanych aktywów kontrahentowi otrzymujemy odsetki. Kluczowe jest, żeby stopa procentowa, po której wypożyczamy nasze papiery wartościowe, była wyższa niż stopa finansowania (stopa, po której my pożyczyliśmy pieniądze). Transakcje pożyczek są w stanie w pełni pokryć koszty finansowania, a nawet generować dla nas niewielkie marże. Potwierdza to silnie rozwinięty rynek pożyczek pod zastaw papierów wartościowych na świecie oraz duże obroty na rynku pożyczek pod skarbowe papiery wartościowe w Polsce.
Innym rozwiązaniem jest unikanie krótkoterminowych pożyczek i zaciągnięcie długookresowego kredytu, jeśli stopy długookresowe są niższe od tych na krótsze terminy. Rynek stopy procentowej gra na konwergencję stóp, co jest wyraźnie widoczne na stawkach za dwa pełne lata od dzisiaj. Wykorzystywanie oczekiwań rynkowych odnośnie do przyszłych stóp procentowych pozwala zmniejszać wielkość naszych kosztów.
W celu redukowania kosztów inwestor powinien aktywnie zarządzać portfelem nie tylko na poziomie budowania portfela, ale także wykorzystywać oczekiwania rynku i potrzeby pożyczkowe kontrahentów.