Ministerstwo Finansów martwi się o skutki dla budżetu ustawy o elektromobilności i chce ponownej analizy skutków związanych z wprowadzeniem projektowanych rozwiązań prawnych, w kierunku ich zminimalizowania dla budżetu państwa - napisał resort finansów w opinii.

"Ww. projekt przewiduje bardzo duże skutki dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa. Ministerstwo Finansów – nie negując celu i zasadności wprowadzenia ww. projektu – pragnie zauważyć, iż projekt ten, tak jak inne nowatorskie przedsięwzięcia obarczony jest ryzykiem wpisanym w samą jego istotę – jako zagadnienia dotyczącego zdarzeń przyszłych, niepewnych. W związku z tym, z uwagi na aktualną, jak i prognozowaną sytuację finansów publicznych oraz wobec przewidywanych skutków finansowych związanych z wejściem w życie projektowanej regulacji, należałoby przedstawić bardziej szczegółowe informacje w zakresie źródeł danych, przyjętych założeń oraz dokonanych obliczeń" - napisano.

W zaprezentowanym w kwietniu projekcie ustawy przewidziano m.in, że pojazdy elektryczne objęte będą zerową stawką akcyzy. Dodano, że projekt ustawy przewiduje dokonania wyższego odpisu z tytułu zużycia pojazdu w przypadku przedsiębiorców.

MF zwraca uwagę, że z uwagi na fakt zawieszenia w czerwcu 2014 r. przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu wobec Polski, jednak nie całkowitego jej uchylenia, Polska musi kontynuować działania konsolidujące finanse publiczne. Jeżeli Rada UE stwierdzi, że Polska nie podjęła skutecznych działań dla redukcji nadmiernego deficytu, może to doprowadzić do ograniczenia dostępu do środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w okresie programowania 2014-2020.

"Ze względu na wysokość wskazanych w OSR kwot – należy zwrócić uwagę na konieczność poddania ponownej analizie wysokości skutków finansowych związanych z wprowadzeniem projektowanych, nowych rozwiązań prawnych, w kierunku ich zminimalizowania dla budżetu państwa. Należy bowiem wskazać, iż zwiększenie wydatków budżetu państwa będzie możliwe pod warunkiem zgodności ze stabilizującą regułą wydatkową" - napisał resort finansów.