W marcu udział rynkowy Grupy PKP Cargo wyniósł 44,6 proc. pod względem przewiezionej masy i 52,29 proc. pod względem pracy przewozowej - podała spółka.

W tym samym okresie Grupa PKP Cargo przewiozła o 16,5 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 7,7 proc. większą niż w marcu 2016 roku.

"W porównaniu do wyników z marca 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, ropy i przetworów naftowych, cementu, rud metali i towarów z grupy +pozostałe ładunki+. Większe przewozy węgla kamiennego to efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, intensyfikacji przewozów dla innej z czołowych elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych, a także z uwagi na wysoką produkcję energii i zwiększony import węgla kamiennego ze Wschodu" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że zwiększone przewozy kontenerów są wynikiem m.in. większych transportów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Za wzrost przewozów kamienia odpowiada zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacja przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic.

Z komunikatu wynika, że większe przewozy ropy i przetworów naftowych są spowodowane zwiększonym importem drogą morską oraz importem lądowym ze Wschodu do terminali i baz paliw w związku ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce. Wzrost przewozów cementu w kraju jest efektem przejęcia tych przewozów od transportu samochodowego, a ponadto zwiększenia przewozów w eksporcie na Wschód.

Spółka podała, że zwiększone przewozy rud są wynikiem większego zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju (przewozy w imporcie ze Wschodu) oraz z jednej z hut za naszą południową granicą (przewozy z portu w Świnoujściu).

Na wzrost przewozów towarów z grupy „pozostałe ładunki“ miało wpływ pozyskanie przewozów samochodów na południe Europy.