Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok zasądzający, zgodnie z którym Polnord otrzyma kwotę 10 mln zł powiększoną o odsetki ustawowe (ok. 5 mln zł) z tytułu zapłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji zawartej przez Polnord z Aroga Holdings, podała spółka.

"Sąd podzielił naszą argumentację w tej sprawie i uznał, że dochodzone przez spółkę roszczenie jest w całości zasadne. Przyjmujemy ten fakt z satysfakcją. Konsekwentnie dążymy do finalizacji wszelkich sporów sądowych, w których stroną jest Polnord. Dzięki temu spółka może w pełni koncentrować się na podstawowej działalności i realizacji przyjętej strategii na lata 2016-2019, która zakłada m.in. osiągnięcie poziomu sprzedaży na poziomie co najmniej 1500 lokali rocznie" - powiedział prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Polnord zobowiązał się do sprzedaży akcji spółki Dolnośląskie Surowce Skalne w terminie do 31 marca 2012 r. Jednym z postanowień umowy był zapis o karze umownej w wysokości 10 mln zł w przypadku nie nieprzystąpienia przez Aroga do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Ponadto została zawarta umowa poręczenia z Janem Łuczakiem (który był wówczas prezesem Aroga oraz DSS), który poręczył w całości za zobowiązania Aroga z tytułu wykonania umowy. Aroga nie zakupiła akcji DSS, wobec czego Polnord naliczył karę umowną i wystąpił przeciwko spadkobiercom Łuczaka z pozwem o zapłatę, przypomniano.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nie jest prawomocny, pozwanym przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Reklama

Polnord to deweloper realizujący projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. W 2016 r. sprzedała łącznie 1 023 lokale netto (uwzględniając dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy).