21 marca br. w Hotelu Bristol, w Warszawie odbyła się organizowana przez kancelarię Raczkowski Paruch konferencja „Compliance Day”. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 przedstawicieli działów prawnych, HR i compliance spółek działających w najróżniejszych branżach. Trwające przez 5 godzin spotkanie stanowiło znakomita platformę wymiany doświadczeń i spotkało się z dużym uznaniem i zainteresowaniem uczestników.

Konferencję otworzyła Hannah Laming z londyńskiej kancelarii Peters & Peters, przedstawiając referat o eksterytorialnym zasięgu UK Bribery Act i praktycznym wpływie tej regulacji na działalność polskich spółek. W swojej prelekcji nawiązała także do prowadzonych w Wielkiej Brytanii prac legislacyjnych, które znacząco rozszerzą obowiązki przedsiębiorców do przeciwdziałania nadużyciom. Wskazała także na kilka przykładów spraw, które zakończyły się poważnymi karami finansowymi dla spółek, które nie dopełniły swoich obowiązków w tym zakresie. Pocieszającym wnioskiem dla zarządów polskich spółek było to, że o ile istnieje ryzyko prowadzenia wobec nich postępowań na podstawie brytyjskiej ustawy, to nie stanowi to obecnie priorytetu w działalności brytyjskich organów ścigania.

Kolejne wystąpienia poświęcone były zagadnieniom ściśle związanym z polskim porządkiem prawnym. Radca prawny Magdalena Żak z Johnson & Johnson Poland oraz radca prawny Łukasz Kuczkowski z kancelarii Raczkowski Paruch opowiadali o możliwościach efektywnego wdrażania compliance przez pracodawców. Wspólnie podkreślili, jak istotne jest posiadanie uporządkowanej struktury organizacyjnej i dokumentów, z których jasno i klarownie wynikać powinny zakresy obowiązków konkretnych pracowników i zakres ich odpowiedzialności. Radca Prawny Edyta Jagiełło z kancelarii Raczkowski Paruch opowiedziała o roli działów HR w ochronie danych osobowych i wdrażaniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r., które zacznie być stosowane w Polsce od 25 maja 2018 r. Wskazała na zmiany wprowadzone przez rozporządzenie i podkreśliła liczne, nowe obowiązki pracodawców związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych pracowników, w związku z ich zatrudnieniem lub rekrutacją. Radcowie prawni Katarzyna Sarek - Sadurska oraz Sławomir Paruch, oboje z kancelarii Raczkowski Paruch oraz Marcin Góral, reprezentujący Grupę PZU, opowiadali o podziale kompetencji i obowiązków w zakresie wprowadzania i stosowania polityk wynagrodzeń w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Rozważali także możliwości implementacji rozwiązań z tego sektora do innych branż, w szczególności w aspekcie identyfikacji tzw. „risk takerów”. W ostatnim panelu dr hab. prof. SGH Joanna Wielgórska-Leszczyńska, adw. Dominika Stępińska-Duch z kancelarii Raczkowski Paruch oraz Marcin Klimczak z PwC opowiadali o zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce w sytuacji ryzyka wystąpienia nadużycia. Przedstawiając najlepsze praktyki i najczęstsze błędy związane z pierwszymi 48 godzinami od powzięcia informacji o ryzyku takiego zdarzenia, wskazywali na potrzebę wdrożenia zasad przewidujących tryb postępowania w takich sytuacjach oraz konieczność podejmowania przemyślanych, planowych działań. Podkreślali też wartość zaangażowania profesjonalistów, którzy pomogą znaleźć optymalny z perspektywy Spółki scenariusz wyjaśnienia sprawy. Mec. D. Stępińska-Duch podkreśliła znaczenie tajemnicy adwokackiej przy tego typu sprawach, a prof. J. Wielgórska - Leszczyńska przypomniała o nie mniej istotnej tajemnicy biegłego rewidenta.

Entuzjazm zgromadzonych gości i ich odbiór wydarzenia potwierdza aktualność i istotność poruszanych zagadnień i potrzebę cyklicznego powtarzania Compliance Day - którego kolejna odsłona zostanie zorganizowana przez kancelarię Raczkowski Paruch 21 marca 2018 r.