Aktualizacja zakłada, że Polska w 2011 r. spełni kryteria konwergencji i będzie gotowa do przyjęcia euro w 2012 r.

"Utrzymane zostały główne cele i kierunki polityki gospodarczej rządu. Priorytetem średniookresowej strategii Rady Ministrów jest spełnienie warunków niezbędnych do przyjęcia euro" - głosi komunikat.

Według CIR najważniejszym wyzwaniem dla polityki fiskalnej "w horyzoncie Aktualizacji" jest pogodzenie utrzymania wyniku fiskalnego na poziomie umożliwiającym trwałe wypełnienie przez Polskę fiskalnego kryterium konwergencji z koniecznością podejmowania działań ograniczających skutki kryzysu.

CIR informuje, że Aktualizacja zawiera projekcję makroekonomiczną oraz prognozę sytuacji fiskalnej do 2011 r. Według komunikatu "w horyzoncie prognozy Polska spełni nominalne kryteria konwergencji". Po wypełnieniu innych wymogów formalnych i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej oraz zniesieniu tzw. derogacji, Polska będzie mogła zostać pełnoprawnym członkiem strefy euro.

"Możliwe będzie zastąpienie złotego wspólną walutą europejską 1 stycznia 2012 r."

"Zgodnie z przyjętym przez rząd harmonogramem, przy braku czynników ryzyka możliwe będzie zastąpienie złotego wspólną walutą europejską 1 stycznia 2012 r." - zapewnia CIR.

CIR tłumaczy, że "niepewność w gospodarce światowej oraz potrzeba spójności działań podejmowanych z innymi krajami Unii Europejskiej spowodowały opóźnienie terminu opracowania tego dokumentu".

Dokument został opracowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji. Będzie on przedmiotem dyskusji komisji sejmowych i senackich.