Chodzi o dane niezbędne NBP do ustalania i realizowania polityki pieniężnej oraz sporządzania okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa.

CIR podał, że przepisy te wynikają z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo dewizowe.

Zdaniem rządu, potrzeba pozyskiwania danych od podmiotów innych niż banki, wynika z istotnych zmian dokonujących się w ostatnich latach na rynku usług finansowych, realizowanych poza sektorem bankowym.

"Instytucje finansowe, a w szczególności fundusze inwestycyjne, wyspecjalizowały się w absorpcji środków pieniężnych. Zwiększający się udział oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorców, zarządzanych przez te fundusze sprawia, że dane statystyczne związane z ich działalnością stają się coraz ważniejsze w analizach zjawisk monetarnych" - napisano w komunikacie.

NBP realizuje obowiązki statystyczne na rzecz EBC

Według rządu, zaproponowane przepisy zapewnią spójność statystyki funduszy inwestycyjnych z wymogami sprawozdawczości określonymi przez Europejski Bank Centralny (EBC). Bank ten, przy współpracy krajowych banków centralnych, ma obowiązek zbierania danych od władz krajowych i podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W Polsce obowiązki statystyczne na rzecz EBC realizuje NBP. Planowane w EBC prace związane z zakresem obowiązków sprawozdawczych mają w dalszej kolejności dotyczyć firm inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, a także innych przedsiębiorców wykonujących usługi pośrednictwa finansowego.

Jak podano, w nowych przepisach zawarto także zasady wymiany informacji między NBP a Głównym Urzędem Statystycznym oraz przepisy pozwalające na przekazywanie danych statystycznych w formie elektronicznej.