Jednym z elementów decyzji inwestycyjnych jest wyszukiwanie takich aktywów inwestycyjnych, które są aktualnie niedowartościowane, a które kryją w sobie potencjał wzrostu. Takie poszukiwanie wartości dotyczy także inwestycji w nieruchomości. Przykład nieruchomości pokazuje jednocześnie, jak względnym pojęciem jest sama wartość.

Nieruchomość podobnie jak każda inna forma aktywów podlega procesowi wyceny, który ma określić jej wartość. Istnieje kilka odmian wartości nieruchomości: wartość czynszowa, wartość rynkowa, wartość inwestycyjna, wartość wymienna, wartość użytkowa, katastralna, odtworzeniowa, ubezpieczeniowa. Poszczególne rodzaje wartości określa się dla różnych celów. Przyjrzyjmy się przynajmniej kilku, wybranym, wymiarom wartości tej samej nieruchomości.

Wartość inwestycyjna, nazywana też wartością indywidualną, prezentuje wartość konkretnej nieruchomości dla konkretnego inwestora. Wartość inwestycyjna jest wynikiem subiektywnej analizy. Zawiera indywidualne oczekiwania odnośnie do kształtowania się cen i stóp zwrotu w przyszłości. Może też uwzględniać stopę zwrotu, jaką pozwoli uzyskać powiązanie nieruchomości z innymi instrumentami finansowymi. Wartość inwestycyjna różni się od wartości rynkowej.

Wartość rynkowa stanowi jeden z przejawów wartości wymiennej, a więc odwzorowuje przeważające ceny na rynku. Wartość rynkowa jest bazą dla szacunków przy transakcjach kupna/sprzedaży czy udzielaniu kredytów pod zabezpieczenie hipoteczne. Z uwzględnieniem właśnie tej kategorii wartości rozstrzygane są spory sądowe.

Wartość ubezpieczeniowa odzwierciedla koszt odtworzenia lub zastąpienia nieruchomości. Koszt odtworzenia przedstawia nakłady niezbędne na zakup gruntu i wybudowanie obiektów przy uwzględnieniu stopnia zużycia.

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości to wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytów. Istota określania bankowo-hipotecznej wartości sprowadza się do określenia ceny, za jaką można będzie sprzedać nieruchomość w przyszłości - nie wiadomo, jaki okres należy uwzględnić. Przykład nieruchomości pokazuje, że wartość inwestycji jest tak różna, jak różne są cele inwestycyjne.