Jak powiedział rzecznik PAŻP Grzegorz Hlebowicz, kwota ta nie zmieni się do końca 2009 roku. W tym roku opłata wynosiła w przeliczeniu 153,35 zł.

Tzw. opłata trasowa pobiera jest od samolotów lecących nad terytorium Polski. Jest ona naliczana i pobierana w euro przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej "Eurokontrol" w Brukseli.

Opłatę uiszcza się w euro

"Zgodnie z regulacjami Eurokontrol, opłatę uiszcza się w euro. Jest ona przeliczana co miesiąc przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany euro na złotówki z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot. Ta opłata będzie się zmieniać w zależności od wahań kursowych. Jednak musi być równa kosztom wyrażonym w złotych" - powiedział Hlebowicz.

I tak w styczniu br. wynosiła ona 42,76 euro, w sierpniu 47,31 euro. Natomiast w styczniu 2009 r. wyniesie 41,95 euro.

W związku z przystąpieniem Polski z dniem 1 stycznia 2008 r. do wielostronnego systemu opłat trasowych Eurokontrol, wszystkie faktury obejmujące należności z tytułu opłat trasowych za loty wykonane w polskiej przestrzeni powietrznej są wystawiane przez Eurokontrol, a nie jak dotychczas - przez PAŻP.