Są one skierowane do szerokiego grona interesariuszy, w tym m.in. do ministerstw właściwych w sprawach gospodarki, transportu, energii, telekomunikacji, infrastruktury i budownictwa, władz regionalnych, krajowych urzędów zamówień publicznych, projektodawców dużych projektów infrastrukturalnych, instytucji zamawiających, a także do przedsiębiorstw, organizacji przedsiębiorców, środowisk akademickich.

Jak czytamy w informacji UZP, Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie mechanizmu w którym przewidziano opracowanie specjalnej procedury umożliwiającej uzyskanie opinii Komisji w sprawie zgodności planowanej procedury przetargowej z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Procedura taka miałaby zastosowanie - na zasadzie dobrowolności - do dużych projektów infrastrukturalnych o wartości przekraczającej 700 mln EUR, realizowanych w sektorze transportu, energii i systemów informatycznych.

Prowadzone obecnie konsultacje dotyczą wstępnej koncepcji funkcjonowania tego mechanizmu, na podstawie której w dalszej kolejności opracowana zostanie konkretna procedura oceny projektów infrastrukturalnych. Szczegółowa informacja na temat ww. konsultacji publicznych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Inicjatywa jest powiązana z planem inwestycyjnym dla Europy, a w szczególności z osiągnięciem celu, jakim jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorstw. W komunikacie „Plan inwestycyjny dla Europy: oceny dostarczają argumentów za jego wzmocnieniem” z dnia 29 listopada 2016 r. przewiduje się, że w 2017 r. gotowy będzie „punkt kompleksowej obsługi” dla wszystkich państw członkowskich, który łączył będzie wszystkie właściwe służby Komisji – w tym przedstawicielstwa w państwach członkowskich – w jeden zespół ds. polityki inwestycyjnej.

Na mechanizm składałyby się trzy elementy:

Pierwszy, to punkt informacyjny odpowiadający na konkretne pytania dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych. Drugi, to mechanizm powiadamiania umożliwiający osobom odpowiedzialnym za projekt upewnienie się, że stosowana przez nie strategia udzielenia zamówienia oraz planowane procedury są zgodne z przepisami unijnymi. Kiedy projekt osiągnie odpowiedni stopień zaawansowania – jednak jeszcze przed podjęciem nieodwracalnych decyzji – państwo członkowskie będzie mogło powiadomić o nim Komisję przy zastosowaniu odpowiedniej procedury. Trzeci, to mechanizm wymiany informacji na temat projektów pomiędzy państwami członkowskimi lub projektodawcami służący temu, aby projektodawcy, Komisja oraz organy państw członkowskich mogły czerpać z wzajemnych doświadczeń.

Państwa członkowskie będą zachęcane do przekazywania informacji na temat dużych projektów infrastrukturalnych w ramach mechanizmu wymiany informacji.

Na swojej stronie KE ocenia, że tego rodzaju inicjatywa jest zasadna zwłaszcza teraz – po gruntownym zreformowaniu unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w połączeniu z wejściem w życie nowych dyrektyw w zakresie udzielania zamówień publicznych (klasyczne udzielanie zamówień publicznych, udzielanie zamówień sektorowych oraz koncesje). Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tych dyrektyw do prawa krajowego do kwietnia 2016 r. Wprowadzenie mechanizmu ułatwiającego dokonanie oceny dużych projektów infrastrukturalnych będzie środkiem wspomagającym w procesie wypracowywania dobrych praktyk w zakresie wdrażania nowych dyrektyw.

UZP zachęcając do bezpośredniego udziału w konsultacjach, przypomina, że uwagi można zgłosić jedynie za pomocą internetowego formularza dostępnego na stronie Komisji Europejskiej.