Rząd omawiał już SOR na posiedzeniu 31 stycznia. Premier Beata Szydło tłumaczyła wcześniej, że opóźnienie z przyjęciem dokumentu przez rząd związane było z wprowadzeniem korekt dotyczących m.in. energetyki.

"Lista wspomnianych projektów liczy obecnie ok. 180 przedsięwzięć zarówno z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji. Ma ona otwarty charakter i może być modyfikowana. Wiele z nich jest już w trakcie realizacji, ich wdrażanie odbywało się równolegle do procesu formalnej akceptacji Strategii" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Dodano, że realizacja wszystkich celów rozwojowych Strategii będzie wymagała zaangażowania znacznych środków publicznych (krajowych i zagranicznych) oraz prywatnych, szacowanych do 2020 r. na ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

Poinformowano, że zakładane efekty to wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

"Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 r. (17 proc. w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r. (95 proc. w 2030 r.)" - napisano w komunikacie.

Rząd zakłada, że realizacja Strategii przyniesie wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 1,7 proc. PKB, średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2 proc., udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10 proc.