"W ocenie agencji rating odzwierciedla wysoki udział regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy. Przejrzystość przepływów pieniężnych tego segmentu pozytywnie wpływa na profil kredytowy Energa i ogranicza ryzyka wynikające z realizowania znacznego programu inwestycyjnego zaktualizowanego w 2016 roku, skutkującego wzrostem wskaźników zadłużenia, oraz niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Moody's w swojej ocenie ratingowej zakłada, iż Grupa nie zaangażuje się w akwizycje, których skala istotnie przekroczy poziom nakładów inwestycyjnych określonych w zaktualizowanej strategii Grupy. Ponadto, rating uwzględnia wyższy profil ryzyka biznesowego segmentów wytwarzania i sprzedaży, podano również.

Agencja zauważa, iż w dalszym ciągu pozostaje niepewny przyszły kształt rynku energii w Polsce z uwagi na m.in. planowane wprowadzenie rynku mocy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Agencji, iż Energa, pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, utrzyma wskaźniki zadłużenia na określonym poziomie, podsumowano w komunikacie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.