Kolektura przyciąga klientów

Sposobem na rozszerzenie prowadzonej już działalności, nie tylko związanej z hazardem, może być również uruchomienie kolektury Totalizatora Sportowego czy sprzedaż losów.

- Jesteśmy zainteresowani uruchamianiem nowych kolektur w lokalizacjach o dużym potencjalne sprzedażowym oraz wysokiej estetyce, prowadzonych przez aktywną kadrę sprzedawców. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze dysponujące lokalem i prowadzące w nim własną działalność - informuje Anna Słomska z TS.

Już na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że przyjmowanie kuponów TS nie jest jednak sposobem na generowanie dużych zysków. To raczej działalność uzupełniająca - rozwiązanie, które ma przyciągnąć dodatkowych klientów dla działalności podstawowej firmy. Najchętniej TS na tzw. kolektorów wybiera więc osoby prowadzące punkty sprzedaży drobnych towarów bądź usług o charakterze impulsowym. Głównie w dużych, ruchliwych ciągach pieszych, w centrach handlowych i osiedlach mieszkaniowych. Współpraca odbywa się w oparciu o umowę agencyjną z wynagrodzeniem prowizyjnym.

- Umowy o prowadzenie usług związanych z naszymi grami mogą być zawierane wyłącznie z podmiotami prawnymi prowadzącymi księgę przychodów i rozchodów lub pełne księgi handlowe - podaje TS.

Totalizator zawsze wymaga, aby w lokalu przeznaczonym pod kolekturę było miejsce na swobodne wypełnienie kuponu.

Umowa jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco z dwoma poręczycielami. Sprzedając gry liczbowe, możemy liczyć na gratyfikację w wysokości 7 proc. Przy sprzedaży zdrapek prowizja ta wynosi 10 proc. W sumie więc, oferując zdrapki i grę w Dużego lotka, Multi Lotka, Express Lotka, Twój Szczęśliwy Numerek, zarobimy średnio od kilkuset do ponad tysiąca złotych miesięcznie.

- Zakładając w przybliżeniu, że średnia miesięczna wartość sprzedaży na kolekturę wynosi ok. 24 tys. zł, to miesięczna prowizja wyniesie ok. 1,7 tys. zł - podkreśla Piotr Gawron z TS.

W ramach umowy udostępniany jest terminal, montowana antena nadawczo-odbiorcza i prowadzone są szkolenia pracowników. Oferent przygotowuje lokal (m.in. instalację elektryczną - niezależny obwód z wyłącznikiem różnicowoprądowym) i zgodnie ze wskazówkami TS montuje materiały reklamowe. Przestrzeń wokół terminalu nie powinna być mniejsza niż 120x120 cm.

Ciekawym sposobem na rozszerzenie działalności może być też sprzedaż losów Polskiego Monopolu Loteryjnego. Współpraca z PML nic nie kosztuje. Wszelkie koszty są po stronie firmy dystrybuującej losy - to ona dostarcza materiały promocyjne, za losy płaci się dopiero po ich sprzedaży. Marża na sprzedaży wynosi ponad 20 proc.

JAK ZAŁOŻYĆ KOLEKTURĘ LOTTO

• wysłać wniosek na adres spółki Totalizator Sportowy, który zawierać powinien:

- pełną nazwę podmiotu gospodarczego

- dokładny adres proponowanej lokalizacji kolektury

- rodzaj prowadzonej działalności

- godziny działania placówki

- liczbę klientów dziennie, wielkość powierzchni handlowej lokalu

- podstawę prawną dysponowania lokalem

- opis otoczenia rynkowego (placówki handlowe w sąsiedztwie, przystanki autobusowe i kolejowe, zakłady pracy, urzędy, szkoły, kościoły)

- szkic sytuacyjny lokalizacji z zaznaczeniem ulic i okolicznych budynków

• po pozytywnym zatwierdzeniu kandydatury dostarczamy do TS m.in.:

- kserokopię KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i niekaralności

- REGON, NIP

- zabezpieczenie finansowe