W środę Senat przeprowadził głosowanie nad zmienioną ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

W głosowaniu wzięło udział 89 senatorów. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek było 88 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zmiany dokonane w ustawie dotyczą pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych w ramach funkcjonującego od 17 lat systemu pomocy.

Przyjęta przez Senat znowelizowana ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu

Jak podkreślono w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, według danych PKO BP, który obsługuje największy portfel udzielonych kredytów mieszkaniowych, na koniec II kwartału 2008 roku zadłużeniem z tytułu tych kredytów obciążonych było ponad 109 tys. lokali.

Przyjęta przez Senat znowelizowana ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu.

Nowe uregulowania wejdą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 30 grudnia 2008 roku.