Przedsiębiorca, który chce założyć aptekę, powinien wybrać lokal, który spełnia wymogi określone w kilku rozporządzeniach ministra zdrowia. Składając wniosek o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie, musi dołączyć opis techniczny lokalu.

Lokal na aptekę ogólnodostępną powinien znajdować się na parterze. Aptekę można jednak zorganizować w ten sposób, że tylko izba ekspedycyjna będzie na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku, natomiast pozostałe na innych. W takim przypadku do każdego pomieszczenia trzeba zapewnić taki dostęp, aby można się było tam dostać, nie wychodząc na zewnątrz. Izba ogólnodostępna apteki nie może być wówczas pomieszczeniem przechodnim i musi być dostępna także dla osób niepełnosprawnych.

Dwa wejścia i wentylacja

Apteka powinna mieć co najmniej dwa odrębne wejścia: dla pacjentów oraz dla personelu i dostawców towaru. Wejście musi również zapewniać wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w nocy.

Istotne są też wymogi dotyczące wentylacji. Zainstalowane w aptece urządzenia wentylacyjne powinny zapewniać co najmniej półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Natomiast pomieszczenia przeznaczone na izby: recepturową, do sporządzania produktów homeopatycznych i zmywalnię trzeba wyposażyć w wentylację, która zapewnia w nich co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Dodatkowy wymóg dotyczy zainstalowania urządzeń eliminujących nadmierne nasłonecznienie. Instaluje się je w tych pomieszczeniach gdzie są sporządzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. nr 171, poz. 1395), do niezbędnego wyposażenia zaliczają też urządzenia umożliwiające sporządzenie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach, a także przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w sposób, który zabezpiecza je przed zakurzeniem i zabrudzeniem.

Elementy wyposażenia

Przepisy tego rozporządzenia wyszczególniają też elementy podstawowego wyposażenia apteki ogólnodostępnej. Są to m.in. szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi, magazynowe oraz specjalnie wyposażone przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych. Do podstawowego wyposażenia należą też: lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do mierzenia temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków, loża recepturowa, wagi wielozakresowe, szkło i odpowiednio oznakowane naczynia do przygotowywania leków recepturowych oraz stół kryty łatwo zmywalnym tworzywem odpornym na chemikalia.

Apteka ogólnodostępna powinna mieć pomieszczenia magazynowe, izbę recepturową i do sporządzania leków homeopatycznych oraz pomieszczenia pomocnicze, np. socjalne, szatnię dla personelu z odrębnymi szafkami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie, sanitariaty, pomieszczenia przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości.

Apteka przyszpitalna

Natomiast aptekę przyszpitalną trzeba jeszcze dodatkowo wyposażyć w pomieszczenia do jałowego przygotowywania leków, produktów leczniczych łatwopalnych i żrących sterylizatornię oraz przygotować pokój dla kierownika. Instaluje się w niej także dodatkowe sprzęty, np. autoklawy, sterylizator, digestorium, loże do sporządzania leków w warunkach aseptycznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U. nr 161, poz. 1338).