Dokonując wyboru znaku towarowego, należy zwrócić uwagę, by nie był on identyczny ani nie zawierał skrótów nazw, symboli (herbu, flagi, godła) państwowych, organizacji międzynarodowych, a także przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń oraz stempli kontrolnych i gwarancyjnych. Urząd Patentowy jest, stosownie do art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, zobowiązany do nieudzielenia prawa ochronnego na taki znak towarowy. Z drugiej strony, państwa i organizacje międzynarodowe, chcąc korzystać z takiej ochrony, muszą właściwe nazwy i symbole dostarczyć do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Takie zawiadomienie nie jest obowiązkowe w stosunku do flag państwowych.

Celem Konwencji Paryskiej, do której odsyła przepis polskiego prawa własności przemysłowej, jest wykluczenie rejestracji oraz używania znaków towarowych, które są identyczne z tymi symbolami oraz które są do nich podobne, będąc imitacjami naśladującymi właściwe dla nich cechy heraldyczne. Dla uniknięcia mylnych skojarzeń towarów z państwami i organizacjami międzynarodowymi niedopuszczalne jest inkorporowanie w znaku towarowym herbu, flagi czy też godła. Dla odmowy udzielenia prawa ochronnego wystarczy, aby jeden element oznaczenia był identyczny z symbolem państwowym lub stanowił jego imitację z heraldycznego punktu widzenia. Nieistotna jest okoliczność wprowadzenia w błąd konsumentów w zakresie pochodzenia towarów oznaczonych znakiem, o którego ochronę ubiega się zgłaszający, ani w zakresie istnienia związku między zgłaszającym znak a państwem, którego symbol jest w znaku inkorporowany.

Zdaniem sądu I Instancji, zgodnie z orzeczeniem z 28 lutego 2008 r. (T-215/08), ograniczenie w wyborze oznaczeń odróżniających, przewidziane w art. 6 tej Konwencji, nie ma zastosowania do znaków usługowych. Konwencja Paryska czyni różnicę pomiędzy znakami, które są rejestrowane w stosunku do towarów, oraz znakami rejestrowanymi dla usług, podczas gdy literalne brzmienie przepisu Konwencji odnosi się wyłącznie do znaków towarowych. Z taką interpretacją nie zgodził się Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, który wniósł o rozstrzygnięcie tej kwestii przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Zakaz rejestracji znaków towarowych nawiązujących do nazw i symboli państw i organizacji międzynarodowych nie ma charakteru absolutnego. Dla uzyskania rejestracji takiego oznaczenia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu państwowego lub organizacji na jego używanie.