Ministerstwo Budownictwa chce wprowadzić dodatkowe ułatwienia w rozpoczynaniu tzw. inwestycji liniowych, czyli np. dróg i autostrad. Ułatwienia te będą dotyczyły przede wszystkim sytuacji, kiedy szybka budowa drogi jest konieczna, a brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwiązania takie znajdują się w przygotowanym przez Ministerstwo Budownictwa projekcie nowej ustawy Prawo budowlane, która jest w uzgodnieniach resortowych.

Dziś inwestorzy muszą czekać na uchwały rady gmin, w których określą one przebieg drogi i grunty, jakie w związku z tym muszą być wykupione. Jeżeli gmina nie uchwali planu, to inwestor musi czekać na decyzję o warunkach zabudowy, a to wydłuża całą procedurę. Resort budownictwa chce, by w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wojewoda miał prawo wydać decyzję lokalizacyjną, która zastąpi ten plan. Decyzja ma być wydawana na wniosek inwestora. Do wniosku inwestor będzie musiał dołączyć m.in. mapę z lokalizacją obiektu oraz opinię właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miast.

Wojewoda, który otrzyma wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, zawiadomi wszystkich zainteresowanych, czyli także właścicieli działek, przez które droga ma przebiegać, w formie obwieszczenia na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego oraz w urzędach gmin i w prasie lokalnej. Eksperci ostrzegają jednak, że taki sposób zawiadomienia może naruszać prawa właścicieli.

- Nie wszyscy właściciele działek czytają strony internetowe urzędów i prasy lokalnej. Może się zdarzyć, że inwestycja zostanie już rozpoczęta, a właściciel nawet nie będzie wiedział, że droga będzie przebiegała przez jego działkę. Właściciel powinien być zawiadamiany listem poleconym - mówi Leszek Mokosa, główny specjalista ds. prawno-handlowych w Mostostal Warszawa.

Jeżeli wojewoda uzna, że powstanie drogi jest konieczne, to wyda decyzję lokalizacyjną. Będzie ona określać m.in. zatwierdzenie lokalizacji drogi. Decyzja lokalizacyjna będzie ważna przez pięć lat.

14 dni ma wójt, burmistrz, prezydent miasta na wyrażenie opinii w sprawie lokalizacji drogi

Arkadiusz Jaraszek

akadiusz.jaraszek@infor.pl