Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, zawsze gdy obydwiema stronami transakcji są przedsiębiorcy i jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przepis ten został zliberalizowany. Obowiązująca bowiem poprzednio ustawa o działalności gospodarczej obligowała przedsiębiorców do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji był inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekraczała równowartość 3 tys. euro lub 1 tys. euro, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w poprzednim miesiącu przekraczała równowartość 10 tys. euro.

Liberalizacja jest jednak pozorna. O ile same transakcje handlowe o wartości poniżej 60 tys. zł, a w przypadku małego przedsiębiorcy stanowią one przecież większość, można by obecnie rozliczać gotówkowo, o tyle bez konta w banku trudno byłoby przedsiębiorcy zapłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także podatki.

Zgodnie z Ordynacją podatkową zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Od zasady tej są wyjątki. Można zrezygnować z przelewu, gdy podatki pobierają płatnicy lub inkasenci, a także gdy płacone są podatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, lub gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi.

Natomiast zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na te ubezpieczenia opłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki te płatnik uiszcza przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według specjalnych wzorów, dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez ZUS płatnikom składek lub wydruku z tego programu. Ponadto płatnik składek obowiązany jest opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Zlecenia płatnicze przekazywane w innej formie nie są przyjmowane.