"Dzięki temu sołectwa pozyskają środki na finansowanie niewielkich, ale bardzo istotnych działań dla społeczności wiejskich" - podkreślono w komunikacie CIR po posiedzeniu Rady Ministrów.

Z funduszu sołeckiego można będzie finansować także działania służące likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki na przedsięwzięcia, które zgłoszone jako inicjatywa mieszkańców, będą zadaniami własnymi gminy. Ale, jak podkreślono w komunikacie, muszą one służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Według projektu ustawy o funduszu sołeckim, istotnym warunkiem przyznania środków będzie złożenie przez sołectwo wniosku do wójta.

Dokument uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców trzeba będzie złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Chodzi oto, aby środki zostały zagwarantowane w budżecie gminy na ten rok, którego dotyczy wniosek - podkreśla CIR.

Wielkość funduszu będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od liczby mieszkańców sołectwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - autor projektu - szacuje, że średnio wyniesie on dla jednej gminy ok. 10 tys. zł.

Gminy będą mogły odzyskać część kwoty wydanej w ramach funduszu sołeckiego wáformie dotacji celowej; w zależności od wysokości dochodów danej gminy budżet państwa zwróci od 10 do 30 proc., ale refundacja będzie dotyczyła wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok otrzymania zwrotu.

"Do 30 proc. dostaną gminy, których kwota dochodów bieżących w przeliczeniu na mieszkańca jest mniejsza od średniej kwoty dochodów bieżących gmin w skali kraju" - podkreślono.

Gminy, których kwota dochodów zmieści się w przedziale od 100 proc. do 120 proc. średniej w skali kraju, otrzymają zwrot w wysokości do 20 proc. Tam gdzie kwota jest większa od 120 proc. średniej w skali kraju zwrot wyniesie do 10 proc. - przewiduje projekt.