W większości przypadków, jeżeli nie zostaną zawarte stosowne umowy w formie pisemnej, do rozstrzygania sporów właściwsze będą przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia (art. 734-751) lub umowy o dzieło (art. 627-646) niż regulacje dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 647 i nast. k.c.).

Umowa o roboty budowlane ma zastosowanie przy realizacji poważniejszych inwestycji. Wykonawca (zleceniobiorca) jest zobowiązany do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor (zleceniodawca) zobowiązuje się natomiast do dokonania wymaganych przez przepisy prawa budowlanego i inne czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowy zlecenia i o dzieło mają charakter bardziej ogólny i są lepiej dostosowane do przedsięwzięć na mniejszą skalę. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przez umowę o dzieło natomiast przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.