Zmiana prawa Senat proponuje uchylić rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych dotyczącą niewykreślonych praw byłych właścicieli nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych.

Wczoraj na wspólnym posiedzeniu trzech senackich komisji odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej. Zaproponowano w nich uchylenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych dotyczącej niewykreślonych praw byłych właścicieli nieruchomości. Projekt przewiduje, że prawa rzeczowe na nieruchomościach położonych na terenach włączonych do Polski po II wojnie światowej wygasły z mocy prawa z chwilą objęcia ich w posiadanie w imieniu polskich organów państwowych lub samorządowych. Sprawy własnościowe wielu nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych i na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska do tej pory nie zostały prawnie uregulowane. W wielu księgach wieczystych wpisane są nieaktualne już prawa byłych właścicieli. Umożliwia im to obrót tymi prawami i stwarza domniemanie dobrej woli osób nabywających je.

Senat chce znowelizować również ustawę z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Proponuje, by wraz z ujawnieniem w księdze wieczystej własności Skarbu Państwa na tych nieruchomościach wykreślono automatycznie dotychczasowe prawa i obciążenia wpisane przed 2 sierpnia 1945 r. Oprócz projektu senackiego powstał projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

- Do prac nad projektem komisje powrócą 18 września. Do tego czasu zapoznają się z opiniami ekspertów - mówi senator Piotr Łukasz Andrzejowski.

- Dobrze byłoby, gdyby oba projekty Sejm rozpatrywał łącznie - mówi Sławomir Różycki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt rządowy nie ingeruje w prawo własności, lecz jedynie porządkuje zapisy w księgach wieczystych. W ten sposób potwierdza w księdze wieczystej fakt, że Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego są właścicielem tych nieruchomości - dodaje Sławomir Różycki.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl