Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354). Ustalone wcześniej kryteria udzielania dopłat zawiodły w momencie gwałtownych wzrostów cen nieruchomości w większych miastach i przyczyniły się do ograniczenia dostępności preferencyjnych kredytów. Dlatego posłowie zdecydowali się podnieść limity cenowe o 30 proc.

Kto może uzyskać dopłatę

Uprawnionymi do otrzymania kredytów z dopłatą są przede wszystkim małżonkowie. Nie ma przy tym znaczenia, czy posiadają dzieci. Niezbędnym warunkiem jest to, aby oboje byli stronami umowy kredytu preferencyjnego. Drugą grupą beneficjentów są osoby samotnie wychowujące dzieci, przy czym przynajmniej jedno z nich musi być małoletnie lub na które, bez względu na jego wiek, zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, lub dziecko uczące się do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Zgodnie z przepisami żadna z osób ubiegających się o preferencyjny kredyt nie może być w dniu podpisania umowy właścicielem, współwłaścicielem lub najemcą mieszkania, a także posiadać spółdzielczego (własnościowego lub lokatorskiego) prawa do lokalu. Dopłat jednak nie muszą zwracać ci, którzy po podpisaniu umowy o kredyt z dopłatą otrzymali mieszkanie w spadku. Ustawa nie określa jednak wyraźnie zakazu nabywania nieruchomości po dniu podpisania umowy kredytowej.

Pomoc ograniczona do ośmiu lat

Państwo dopłaca 50 proc. odsetek od kredytów hipotecznych. Dopłaty są stosowane przez osiem lat od dnia pierwszej spłaty odsetek przez kredytobiorcę. Z dopłat można skorzystać tylko raz. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami możliwość skorzystania z dopłat jest uzależniona od wskaźników przeliczeniowych wartości odtworzeniowej 1 mkw. nieruchomości, czyli średnich cen w budownictwie mieszkaniowym na danym obszarze. Są one ogłaszane dwa razy do roku dla każdego województwa osobno z wyróżnieniem cen w samym mieście wojewódzkim. Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany, dzięki którym z dofinansowaniem będzie można kupić o 30 proc. droższe mieszkania niż obecnie.

Na mniejsze mieszkania i domy

Preferencyjne kredyty mogą zostać przeznaczone na zakup mieszkań, których powierzchnia nie przekracza 75 mkw., natomiast w przypadku domów jest to 140 mkw. Dopłaty przysługują do części powierzchni nieruchomości (do 50 mkw. lokalu i 70 mkw. domu). Warto pamiętać, że bank przyjmie za właściwą taką wartość powierzchni użytkowej, jaka została wskazana w akcie notarialnym lub, jeśli jeszcze trwa budowa, w odpowiedniej umowie zobowiązującej (np. przedwstępnej umowie kupna domu). Czasami może bowiem okazać się, że mimo iż całkowita powierzchnia domu jest większa niż 140 mkw., to jednak powierzchnia użytkowa mieści się w tym limicie. Osoby, które zdecydują się na budowę większego domu, nie mogą w ogóle liczyć na otrzymanie kredytu preferencyjnego.

Pomoc także przy rozbudowie

Kredyt z państwową dopłatą może zostać przyznany również na prace polegające na wykonaniu nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego. Będzie także dostępny dla osób chcących zaadaptować budynek lub lokal o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które chcą rozbudować budynek mieszkalny po to, by utworzyć w jego obrębie dodatkowy nowy lokal, w którym chcą następnie zamieszkać.

Preferencyjny kredyt może zostać przeznaczony na dokończenie budowy domu jednorodzinnego. Powierzchnia domu jest liczona na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, natomiast koszty budowy na podstawie kosztorysu prac.

Gdzie udać się po dopłatę

Kredyty z dopłatami do odsetek oferuje obecnie bank PKO BP, większość spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy- towych i inne instytucje finansowe, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy w sprawie stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych (patrz ramka). Można je zaciągać wyłącznie w złotówkach. Państwo pomaga w spłacie kredytu tylko przez osiem lat, a nie przez cały okres jego spłaty, który zazwyczaj wynosi od 20 do 30 lat. Jeżeli kredyt przeznaczony jest na zakup mieszkania, bank potrzebuje dokumentu potwierdzającego przeznaczenie kredytu. Takim dokumentem w przypadku zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym jest przedwstępna umowa kupna-sprzedaży.

BANKI UDZIELAJĄCE PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW

  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
  • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski
  • Bank Polskiej Spółdzielczości
  • Bank Pocztowy
  • Bank Polska Kasa Opieki

ADAM MAKOSZ

adam.makosz@infor.pl