W najbliższych dniach minister rozwoju regionalnego podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na mocy której bank rozpocznie udzielanie oraz obsługę pożyczek na prefinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, będących beneficjantami Funduszu Spójności w obszarze środowiskowym. Podstawę prawną dla skorzystania z preferencyjnych pożyczek pomostowych, tzw. prefinansowania, daje rozporządzenie ministra finansów z 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności.

Mechanizm prefinansowania ma na celu zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Dofinansowanie unijne przekazywane jest w drodze refundacji, czyli zwrotu części dokonanego wcześniej wydatku. Oznacza to, że jednostka realizująca projekt musi dysponować środkami na sfinansowanie działania, a dopiero później - po skontrolowaniu i zaakceptowaniu wniosku płatniczego - otrzymuje dofinansowanie. Z dotychczasowych doświadczeń banku wynika, że okres pomiędzy dokonaniem wydatku a otrzymaniem zwrotu to średnio ok. sześć miesięcy. Prefinansowanie właśnie ułatwia wskazanym w ustawie jednostkom (w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego) skorzystanie z dofinansowania środkami UE.

Zalety prefinansowania

 •  Uproszczona procedura ubiegania się o pożyczkę - prefinansowanie nie podlega procedurze przetargowej.
 •  Oprocentowanie pożyczki, określone zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów - 0,75 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych (stopa rentowności w III kwartale 2007 r. - 4,38 proc.).
 •  Udzielając pożyczki, bank nie bada zdolności kredytowej wnioskodawcy i nie wymaga żadnych zabezpieczeń.
 •  Za udzielenie pożyczki bank nie pobiera prowizji i beneficjent nie ponosi innych kosztów związanych z uzyskaniem pożyczki.

Zasady działania

 •  Beneficjent uprawniony do pożyczki otwiera w oddziale banku rachunek do obsługi projektu korzystającego z prefinansowania.
 •  Beneficjent składa w oddziale banku wniosek o prefinansowanie wraz z harmonogramem przekazywania transz pożyczki.
 •  Na podstawie przedłożonych dokumentów bank przygotowuje umowę pożyczki, która jest podpisywana przez klienta w oddziale banku.
 •  Warunkiem uruchomienia pożyczki jest podpisanie umowy przez przedstawicieli banku, przedstawienie w oddziale kopii umowy o dofinansowanie.
 •  Każdy pożyczkobiorca ma co miesiąc możliwość aktualizacji harmonogramu płatności ze środków pożyczki.
 •  Na podstawie przedstawionych harmonogramów bank, z miesięcznym wyprzedzeniem, składa w Ministerstwie Finansów zapotrzebowanie na środki dotyczące płatności z tytułu pożyczki.
 •  Płatności uruchamiane są w oddziałach, na podstawie dostarczonych przez beneficjenta faktur.
 •  Ze środków pożyczki na prefinansowanie bank nie dokonuje refundacji poniesionych wcześniej przez pożyczkobiorcę kosztów.
 •  Spłatę pożyczki stanowią środki UE, przekazane tytułem refundacji na rachunek pożyczki beneficjenta w BGK.

Prefinansowanie jest uznawane za efektywny mechanizm umożliwiający realizację projektów oraz zwiększający absorpcję środków Unii Europejskiej przez Polskę.

AGNIESZKA STÓJ

naczelnik wydziału funduszy unijnych departamentu wspierania rozwoju regionalnego BGK