Takie rozwiązanie to również korzyści dla instytucji dokonujących oceny wniosków w zakresie formalno-prawnym. Nie będą musiały analizować projektów, które ze względu na swój zakres nie wpisują się w dane działanie. Przyspieszy to proces oceny pozostałych wniosków.

Stworzenie sprawnego systemu dystrybucji funduszy strukturalnych płynących do Polski jest zadaniem czasochłonnym i trudnym. Wymaga otwartości na nowe pomysły, odważnego wyciągania wniosków oraz swego rodzaju odwagi w ograniczaniu biurokracji. Efektem ma być maksymalizacja możliwości absorbowania środków kierowanych do przedsiębiorstw, samorządów - całej rzeszy beneficjentów mogących skorzystajać funduszy UE.

Wstępna ocena projektów wprowadzona została już w 2006 roku przy wnioskach składanych w SPO WKP 2.2.1. Na bazie zebranych doświadczeń postanowiono, aby model preselekcji projektów w projektowanych na lata 2007-2013 programach operacyjnych wprowadzić na szerszą skalę. Procedura ma obowiązywać w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w działaniach realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak będzie ona funkcjonować i jakie będą z niej płynąć korzyści dla firm ubiegających się o dotacje?

Przedsiębiorca planujący inwestycję, na którą będzie chciał pozyskać dofinansowanie, będzie przygotowywał tzw. fiszkę projektową. Fiszka to syntetyczny dokument prezentujący planowane przedsięwzięcie. Będzie ona obejmowała: cel realizowanego projektu, jego przedmiot, zakładane cele biznesowe, wpływ inwestycji na środowisko, zakres wykorzystania nowoczesnych technologii, wstępny budżet projektu wraz z określeniem kategorii wydatków kwalifikowanych oraz źródłami finansowania. Dokument ten będzie przesyłany w formie elektronicznej do tzw. promotorów projektu funkcjonujących w ramach instytucji otoczenia biznesu. Podstawowym zadaniem promotora będzie potwierdzenie, iż przedsięwzięcie, co do zasady, kwalifikuje się do danego działania. Promotor projektu nie będzie jednak uczestniczył w ocenie merytorycznej projektu, decydującej o przyznaniu dofinansowania.

Przedsiębiorca będzie mógł odbyć bezpłatne konsultacje z promotorem projektu, szczegółowo przeanalizować założenia planowanego projektu lub uzupełnić informacje zawarte w fiszce projektowej. Po zaakceptowaniu fiszki przedsiębiorca będzie miał pewność, iż jego przedsięwzięcie wpisuje się w dany program i będzie mógł przystąpić do przygotowania pełnej aplikacji.

Taka wstępna weryfikacja umożliwi jednoznaczną ocenę zgodności projektu z programem, do którego przedsiębiorca zamierza składać wniosek. Pozwoli to uniknąć kosztów po stronie przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu, w przypadku gdyby nie spełniał on wymogów danego działania.

Proponowane rozwiązanie tylko pozornie wydłuża proces aplikowania, w efekcie rodzi oszczędności dla przedsiębiorcy oraz dla instytucji oceniających wnioski, które nie będą musiały weryfikować wniosków niezgodnych z założeniami danego działania.

Mariusz Nowak

specjalista funduszy europejskich, Centrum Obsługi Małych Przedsiębiorstw, Fortis Bank Polska