Karolina Sadowska konsultant Faber Consulting W przypadku niektórych programów ułatwia to procedurę oceny projektów. Promesa kredytowa dołączona do wniosku oznacza automatyczną akceptację wniosku pod względem ekonomiczno-finansowym, w przypadku innych korzystanie z zewnętrznych źródeł kapitału jest obligatoryjne. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Działaniu 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, wszyscy beneficjenci, w przypadku których wnioskowane wsparcie przekraczało 125 tys. zł., zobowiązani byli do sfinansowania inwestycji (w części stanowiącej co najmniej 25 proc. kwoty dofinansowania) środkami pochodzącymi z kredytu, z funduszu inwestycyjnego lub na drodze leasingu. Korzystanie ze źródeł zewnętrznych, w tym z kredytu bankowego, nakłada na beneficjenta określone obowiązki zarówno na etapie wnioskowania (m.in. obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie kopii promesy lub kopii umowy kredytowej), jak i samej realizacji oraz rozliczania projektu. Beneficjent, który realizując projekt, korzysta z kredytu bankowego, zobowiązany jest do dostarczenia do RIF kopii umowy kredytowej (chyba że umowa kredytowa stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz kopii umowy cesji pod warunkiem, że cesja wierzytelności z umowy o udzieleniu wsparcia stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu. Pierwszym z obowiązków etapu realizacji inwestycji (z którego zwolnieni są jedynie ci wnioskodawcy, którzy do wniosku o dofinansowanie dołączyli podpisaną jeszcze przed jego złożeniem w RIF umowę kredytową) jest przedłożenie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy kredytu. Musi to nastąpić w terminie 14 dni od podpisania umowy kredytowej i jednocześnie nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Jeżeli jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu jest cesja wierzytelności z umowy o udzieleniu wsparcia (cesja zawierana jest w formie odrębnej umowy lub jako odrębna klauzula w umowie kredytu) wówczas potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowę cesji beneficjent przekazuje do RIF – podobnie jak w przypadku umowy kredytowej – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Umowa cesji powinna wyraźnie wskazywać rachunek spłaty kredytu, na który przekazane zostanie dofinansowanie. Poza tym wnioskodawcy posiłkujący się kredytem bankowym muszą zadbać o to, aby na etapie rozliczania projektu dysponować dokumentami potwierdzającymi jego faktyczne wykorzystanie. Dokumenty potwierdzające wykorzystanie kredytu to dowód uruchomienia kredytu; wyciągi bankowe, z których wynika, że kredyt został przelany na konto beneficjenta, a następnie wykorzystany do uregulowania płatności w ramach projektu. Z dokumentów tych musi jasno wynikać, że środki kredytu posłużyły do sfinansowania projektu, na realizację którego kredyt został zaciągnięty. W praktyce należy zwrócić uwagę na kilka kwestii praktycznych. Przede wszystkim uruchomienie kredytu musi nastąpić przed dokonaniem płatności w ramach projektu. Kwestia z pozoru oczywista, nieraz stawała się problemem u tych beneficjentów, którzy korzystając z kredytu (ze względu na kwotę dofinansowania mieli taki obowiązek), dysponowali faktycznie środkami własnymi wystarczającymi do zrealizowania całości inwestycji.