ROBERT ŁAPACZ prezes Faber Consulting Prawo zamówień publicznych dotyczy inwestycji (dostaw, usług, robót budowlanych) dokonywanych głównie przez podmioty związane z sektorem finansów publicznych. Po nowelizacji z kwietnia 2006 r. podmioty prywatne stosują PZP tylko w sytuacji, w której przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków publicznych w części większej niż 50 proc. i jednocześnie przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których wartość przekracza kwotę wskazaną w odrębnych aktach prawnych. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku stosowania ustawy. Z kolei uproszczona procedura udzielania zamówień publicznych (zniesiona rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego z 26 kwietnia 2006 r.) obowiązywała do 28 kwietnia. Beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie później, niezależnie od wielkości projektu, nie muszą jej stosować, a ci, którzy złożyli wnioski wcześniej, mają wybór – mogą przestrzegać jej zapisów lub nie. W rzeczywistości jednak wielu beneficjentów, którzy do tej pory nie rozliczyli swoich projektów lub są w trakcie rozliczenia, dokonywało wyboru dostawcy dużo wcześniej, czyli na podstawie procedury uproszczonej, która wówczas obowiązywała (pierwsze cztery rundy aplikacyjne do Działania 2.3 zakończyły się przed 28 kwietnia 2006 r.). Z ich punktu widzenia ważnych będzie kilka kwestii, które mogą w praktyce przesądzić o szybkim i bezproblemowym rozliczeniu projektu. Chodzi przede wszystkim o wynikający ze stosowania procedury uproszczonej obowiązek przechowywania i udostępniania do weryfikacji na żądanie instytucji wdrażającej lub innej wskazanej osoby dokumentacji przeprowadzonej procedury. Na kompletną dokumentację, która powinna być przechowywana w jednym miejscu razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi inwestycji, składają się: • treść ogłoszenia o wszczęciu procedury zamieszczonego na stronie PARP oraz w siedzibie beneficjenta, • ogłoszenie zawarte w czasopiśmie – ksero pierwszej strony gazety i strony, na której ogłoszenie zostało zamieszczone, • ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej firmy – treść ogłoszenia, ewentualnie oświadczenie beneficjenta, że ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie w danym dniu (o ile nie można tego pokazać w żaden inny sposób), • złożone oferty, • protokół z otwarcia ofert i wyboru dostawcy z uzasadnieniem i podpisami członków komisji, • umowa z dostawcą wyłonionym na drodze przetargu i przechowywana w jednym miejscu razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi inwestycji. Beneficjentów, którzy nie stosowali uproszczonej procedury zamówień, bo ze względu na wartość projektu nie byli do tego zobowiązani lub skorzystali z możliwości odstąpienia od niej po wejściu w życie rozporządzenia ministra, obowiązują zapisy umowy o dofinansowanie. Zobowiązuje ona wnioskodawcę, w przypadku realizacji w ramach projektu dostaw, usług lub robót budowlanych, do dokonania wyboru i udzielenia zamówienia na podstawie najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty z zachowaniem przejrzystości i uczciwej konkurencji. W takim przypadku właściwy wybór dostawcy powinien zostać potwierdzony za pomocą zebranych i przygotowanych wcześniej dokumentów, które w trakcie kontroli będą mogły zostać przedstawione instytucji wdrażającej.