Andrzej Szumański profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat Chodzi tu o przepisy art. 206 k.s.h. (dla spółki z o.o.) oraz art. 374 k.s.h. (dla spółki akcyjnej). Ich zmiana została dokonana w ten sposób, że w każdym z tych artykułów skreślono dotychczasowe par. 2 i 3, zaś treść par. 1 została wzbogacona o nowe pozycje (pkt 3 i 4). W konsekwencji w okresie niewiele ponad 10 lat istniały w tej samej materii trzy regulacje prawne tj. art. 1991 i art. 3701 k.h. (z 22 grudnia 1995 r.), art. 206 i art. 374 k.s.h. w swym pierwotnym brzmieniu (z 15 września 2000 r.) i art. 206 i art. 374 k.s.h. w obecnym brzmieniu (z 18 października 2006 r.). Należy nadto dodać, że wspomniana materia jest regulowana w odniesieniu do wszystkich podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (a więc nie tylko w stosunku do spółek kapitałowych) w treści art. 34 ustawy o k.r.s. Określenie danych wskazanych w treści przepisów art. 206 par. 1 (art. 374 par. 1) k.s.h. na firmówce jest jedną z trzech form ujawniania danych o spółce w świetle powołanej wyżej Pierwszej Dyrektywy UE, tj. obok a) centralnego rejestru (wpisu do rejestru, którym w Polsce jest rejestr przedsiębiorców jako część Krajowego Rejestru Sądowego, czy też złożenia do akt rejestrowych w tym rejestrze) oraz b) ogłoszenia w centralnym publikatorze (który tworzy w Polsce Monitor Sądowy i Gospodarczy). W art. 4 ust. 1 Pierwszej Dyrektywy UE państwa członkowskie Unii zostały zobowiązane do określenia wymagań, które powinny być ujawnione w korespondencji handlowej spółek, a ściślej zamieszczone w pismach oraz formularzach zamówień spółek. Są to dane następujące: a) informacje niezbędne do określenia rejestru, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, wraz z numerem spółki w rejestrze, b) forma prawna spółki, miejsce jej zarejestrowanej siedziby oraz fakt likwidacji spółki, jeżeli taki będzie miał miejsce. Następnie art. 4 ust. 2 Pierwszej Dyrektywy UE stanowi, że jeżeli we wspomnianych wyżej pismach i formularzach zamówień znajduje się wzmianka o kapitale spółki, powinno wówczas nastąpić odniesienie do kapitału subskrybowanego i wpłaconego. Należy też zauważyć, że powyższe wymogi odnoszą się nie tylko do dokumentów w formie papierowej czy w innej formie, ale także do informacji zamieszczanych o spółce na stronach internetowych. Z obecnego brzmienia przepisu art. 206 par. 1 (art. 474 par. 1) k.s.h. wynika, że określone w nim obowiązki informacyjne spółki nie dotyczą więc tylko pism i zamówień handlowych składanych w formie papierowej ale obejmują także formę elektroniczną. Ponadto obowiązki te zostały rozciągnięte na informacje na stronach internetowych o spółce, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do spółek publicznych. Te ostatnie informacje – w przeciwieństwie do pierwszych – nie zawierają oświadczeń woli spółki, ale co najwyżej stanowią oświadczenia wiedzy. Wszystkie te zmiany formalne są efektem uwzględnienia w prawie polskim treści nowelizacji Pierwszej Dyrektywy UE. Nowelizacja przepisów art. 206 (art. 374) k.s.h. z 18 października 2006 r. zniosła wyłączenie obowiązku ujawniania danych o spółce kapitałowej w przypadku pism i zamówień handlowych spółki kierowanych do osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych (zob. dawny art. 206 par. 2 albo art. 374 par. 2 k.s.h. przed nowelizacją). Takie wyłączenie przewiduje nadal art. 34 ust. 5 ustawy o k.s.h., który brzmi: obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. Pozostawanie w stałych stosunkach umownych (gospodarczych) jest zwrotem niedookreślonym. Może być ono tłumaczone jako synonim tzw. stałego klienta.