Jarosław Chałas partner zarządzający Kancelaria Chałas i Wspólnicy Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej uregulowany w art. 211 par. 1 kodeksu spółek handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz w art. 380 par. 1 k.s.h. (spółka akcyjna) ma ograniczony zakres podmiotowy. Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych dotyczy tylko i wyłącznie członków zarządu tych spółek. Zakaz konkurencji obejmuje: a) zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi, b) zakaz uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestnictwa w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, c) zakaz udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. W odniesieniu do członków zarządu spółek kapitałowych zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obejmuje zarówno podejmowanie określonych działań konkurencyjnych wobec spółki, w której dana osoba pełni funkcję członka zarządu, jak również przekazywanie spółkom konkurencyjnym istotnych informacji dotyczących spółki, jej kontrahentów czy też metod ich pozyskiwania. Działanie takie nie musi przynieść członkowi zarządu korzyści materialnej, może on podejmować takie działanie nieodpłatnie (np. umowa darowizny), a nawet będąc nieświadomym, że są to działania konkurencyjne wobec spółki. Przykład: Spółka X podejmuje w danym okresie akcję reklamową bądź marketingową i jednocześnie członek zarządu tej spółki podejmuje taką samą lub bardzo podobną akcję samodzielnie albo działając z innym przedsiębiorcą lub w jego imieniu. Wskazane artykuły Kodeksu spółek handlowych oprócz pojęcia „interes konkurencyjny” wprowadziły również pojęcie „spółka konkurencyjna”, które również nie zostało zdefiniowane w kodeksie spółek handlowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć jakąkolwiek spółkę cywilną lub handlową mającą interesy konkurencyjne w stosunku do spółki, w której dana osoba pełni funkcję członka zarządu. Za spółki konkurencyjne należy więc uznać takie podmioty, które konkurują ze spółką, w której dana osoba pełni funkcję członka zarządu, np. w zakresie produkcji czy handlu, a więc w zakresie będącym przedmiotem działalności danej spółki. Zakaz konkurencji nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, członek zarządu może zostać zwolniony z tego zakazu. W celu zwolnienia od zakazu członek zarządu musi uzyskać zgodę spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w podmiotach gospodarczych. Za spółkę zezwolenia udziela organ, który został powołany do ustanowienia zarządu, chyba że umowa spółki (lub jej statut) upoważniła inny organ, np. radę nadzorczą. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu może być pełne lub ograniczone. Zezwolenie pełne pozwala na podejmowanie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu bez ograniczenia czasowego i rodzajowego. Natomiast zezwolenie ograniczone może dotyczyć prowadzenia przez członka zarządu wyraźnie wskazanej działalności konkurencyjnej. Uzyskanie zgody przez członka zarządu na prowadzenie działalności gospodarczej powinno nastąpić przed podjęciem pierwszej czynności konkurencyjnej.