Spółka podała, że obligacje zostały wyemitowane jako pięcioletnie i na okaziciela. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Polski. Datą wykupu obligacji jest 19 czerwca 2017 r.

PGNiG podało też, że obligacje są emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii Grupy PGNiG, m.in. na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy, oraz na projekty energetyczne.

PGNiG SA podpisało 22 maja 2012 r. z ING Bankiem Śląskim SA i Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę pięcioletniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł.