Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Do dziesięciu nowych państw członkowskich ma trafić ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski program szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln franków).

Umowy na dofinansowanie ośmiu inwestycji podpisali w piątek wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski i ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger. Odkąd Polska korzysta z programu - czyli od 2007 r. - zawarto 53 umowy na łączną kwotę 431,4 mln franków, stanowiącą prawie 94 proc. dostępnej dla naszego kraju puli pieniędzy.

Poziom dofinansowania wynosi od 57 proc. do 85 proc. inwestycji

Podpisane w piątek umowy dotyczą m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. Poziom dofinansowania wynosi od 57 proc. do 85 proc. inwestycji.

Spółka Warszawska Kolej Dojazdowa otrzyma 57,8 mln zł dofinansowania do zakupu sześciu elektrycznych pociągów oraz stworzenia Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu. Województwo Małopolskie otrzyma grant w wysokości 38,2 mln zł na modernizacje szpitali im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz im. Jana Pawła II i im. L. Rydygiera w Krakowie. W ramach modernizacji przewidziano m.in. zamontowanie gazowych pomp ciepła, modernizację wewnętrznej i zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej.

Na montaż instalacji solarnych na 12 mazowieckich szpitalach wraz z modernizacją starych pomieszczeń kotłowni czy wymianą węzłów cieplnych przeznaczono grant w wysokości 29,4 mln zł. Dzięki szwajcarskim środkom planowany jest również montaż kolektorów słonecznych na 117 budynkach użyteczności publicznej oraz 4 266 budynkach prywatnych. 62,1 mln zł grantu otrzyma Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Miasto Lębork otrzyma 33,5 mln zł na budowę biogazowi opalanej biomasą i przyłączenie do systemu ciepłowniczego miasta. 10,5 mln zł grantu będzie przeznaczone na profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Program zasięgu ogólnopolskim będzie realizowany od lipca 2012 r. do grudnia 2016 r.

52 mln zł z funduszu szwajcarskiego będzie przeznaczone na wybudowanie 7 obiektów infrastruktury przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka, położonego na granicy polsko-białoruskiej. 4,7 mln zł trafi na wypracowanie kompleksowych rozwiązań dla stojących przed Polską wyzwań migracyjnych. Projekt będzie realizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40 proc. środków całego programu zostanie przeznaczone na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.