Zwiększeniu dostępności edukacji i wyrównaniu oferty edukacyjnej będą służyć programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Szkoły i ich organy prowadzące będą mogły się starać o fundusze na przeprowadzanie zajęć dodatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości i nauk ścisłych. Wspierane będą także innowacyjne programy nauczania. Dodatkowo uczniowie szczególnie zdolni (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój edukacyjny, będą mogli uczestniczyć w programie stypendialnym.

Warunkiem niezbędnym do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa jest stworzenie warunków do powszechnego dostępu do edukacji już od najwcześniejszych lat, czyli od przedszkola. Przyczynią się do tego projekty wspierające tworzenie i promocję ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich.

Duży nacisk zostanie położony na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wspierana będzie współpraca szkół i placówek z pracodawcami polegająca przede wszystkim na wprowadzeniu oferty staży i praktyk. W ramach konkursów będzie też można starać się o fundusze na wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Słabością polskiego systemu kształcenia jest niski udział w kształceniu ustawicznym. Upowszechnieniu uczenia się przez całe życie mają służyć działania promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe poprzez podniesienie jakości dostępnych form kształcenia, w tym e-learning oraz promocje korzyści płynących z podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Ważna jest możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji pedagogów. Służyć temu będzie uruchomienie nowego typu studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli oraz programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych.

Łącznie na realizację Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przeznaczono 2,7 mld euro.

JERZY KWIECIŃSKI

wiceminister rozwoju regionalnego