„W opinii agencji Standard & Poor's poprawa perspektywy ratingu odzwierciedla średnioterminową zdolność PGNiG do utrzymania wskaźników kredytowych dla ratingu "BBB+", także pomimo wysokiego poziomu inwestycji oraz przewidywanych przez Agencję słabych wyników finansowych za 2011" – czytamy w komunikacie.

Dywersyfikacja: zakup Vattenfall Heat Poland

Według S&P, na podwyższenie perspektywy wpływ miało trwające przejęcie aktywów ciepłowniczych i energetycznych Vattenfall Heat Poland, które Standard & Poor's uznała za znaczącą dywersyfikację działalności PGNiG. „Agencja oceniła także, iż kontynuowanie przez PGNiG inwestycji wydobywczych i handlowych poza Polską będzie wspierać profil ryzyka biznesowego spółki w długim terminie" – czytamy dalej.

Dominująca pozycja spółki jako dostawcy gazu w Polsce

Podtrzymana ocena ratingowa PGNiG odzwierciedla, w opinii Agencji, pozycję spółki jako dominującego krajowego dostawcy gazu ziemnego w Polsce. „Profil ryzyka działalności PGNiG został oceniony jako zadowalający dzięki silnej pozycji rynkowej jako czołowego polskiego producenta i importera gazu ziemnego oraz właściciela i operatora krajowego systemu magazynowania gazu i głównych sieci dystrybucyjnych.

Jednocześnie poziom płynności PGNiG jest zdaniem Agencji wystarczający" – głosi komunikat.

Czynnikiem negatywnym - niepewność cen importowanego gazu

Jednak Standard & Poor's zauważa także niekorzystny wpływ na ocenę ratingową wywierany przez zmienność wysokości osiąganych zysków oraz ryzyko niepełnego i nieterminowego odzyskiwania poniesionych kosztów za pośrednictwem stawek taryfowych w wypadku wzrostu cen gazu z importu. „Czynnikiem o negatywnym oddziaływaniu jest również uzależnienie od importu gazu z Rosji oraz rosnący udział zysków z działalności poszukiwawczo-wydobywczej odznaczającej się wyższym ryzykiem" - podsumowano.

Spółka PGNiG miała 319,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2011 roku wobec 344,06 mln zł zysku rok. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 333,07 mln zł wobec 340,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4507,78 mln zł wobec 3881,66 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 1322,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1335,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16031,14 mln zł wobec 14643,57 mln zł.