Z badania wynika, że NBP ufa 62 proc. ankietowanych, a 23 proc. nie ma zaufania do banku centralnego. Niemal połowa respondentów ufa urzędom celnym, urzędom skarbowym i Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - odpowiednio 49, 48 i 48 proc.

24 proc. zadeklarowało brak zaufania wobec Urzędów Skarbowych, wobec Urzędów Celnych i PFRON jest to odpowiednio 12 i 13 proc.

44 proc. ankietowanych ufa Radzie Polityki Pieniężnej, nieufność wobec RPP wyraziło 14 proc., w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych wskaźnik zaufania to 45 proc., a nieufności - 20.

Ankietowani najmniejszym zaufaniem obdarzają ZUS i KRUS. Instytucjom tym nie ufa odpowiednio 48 i 33 proc. uczestników badania, zaufanie wyraziło 38 i 35 proc. W całym badaniu tylko w przypadku ZUS i KRUS odsetek nie ufających jest większy od odsetka wyrażających zaufanie respondentów.

TNS OBOP przypomina wyniki identycznego badania sprzed pięciu lat. W tym czasie zaufanie do NBP spadło o 6 pkt proc., a nieufność wzrosła o 2 pkt. Zaufanie do urzędów skarbowych wzrosło o 6 pkt, a nieufność spadła o 8 pkt. O 5 pkt wzrosło zaufanie do urzędów celnych, nieufność spadła o 8 pkt.

Niemal nie zmieniło się postrzeganie GPW i ZUS, w przypadku Giełdy zaufanie wzrosło o 2 pkt, a w przypadku ZUS - spadło o 2 pkt. Odsetek ufających KRUS wzrósł z 28 do 35 proc., a odsetek deklarujących brak zaufania również wzrósł z 29 do 33 proc.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 1-4 września 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

wkr/ drag/ jra/