Według MF należy być jednak przygotowanym na krótkoterminowe, silniejsze przepływy kapitału zagranicznego niezwiązane z wymienionymi czynnikami.

"Postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych będzie miało silny wpływ na warunki finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w horyzoncie Strategii. Napływ inwestorów zagranicznych w okresie 2009-11 miał wpływ na spadek rentowności SPW na całej krzywej dochodowości" - napisano w dokumencie MF.

"Kapitał zagraniczny powinien w dalszym ciągu napływać do Polski, a ryzyko wycofania się z Polski znacznej części tego kapitału powinno pozostać ograniczone, gdy utrzymywać się będą dotychczasowe główne czynniki sprzyjające decyzjom podmiotów zagranicznych o inwestowaniu w polskie SPW: występować będzie dysparytet stóp procentowych, utrzymana zostanie ocena ryzyka inwestycyjnego w Polsce lub jego poprawa, funkcjonować będzie w Polsce duży i płynny rynek finansowy, szczególnie rynek papierów skarbowych i jego odpowiednia infrastruktura" - dodano.

MF podaje, że należy być jednak przygotowanym na krótkoterminowe, silniejsze przepływy kapitału zagranicznego, niezwiązane z wymienionymi czynnikami.

"Skutki takich przepływów powinny być amortyzowane przez sam rynek (nadpłynność na rynku międzybankowym oraz ograniczona podaż krótkoterminowych SPW powoduje, że rynek jest w stanie wchłonąć znaczące pule takich papierów) lub przez wprowadzone instrumenty oddziaływania na rynek" - napisano.

"W związku z wolnym przepływem kapitału zagranicznego, inwestycje nierezydentów w krajowe SPW, tak jak pozyskiwanie środków na rynkach międzynarodowych, są źródłem ryzyka kursowego dla długu SP. Czynnik ten ma więc wpływ na elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku i waluty, w tym na przejściowe zwiększanie emisji w walutach obcych" - dodano.