Bank podpisał dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 300 mln euro. Większość tej kwoty, 180 mln euro zostanie skierowana na sfinansowanie odbudowy dróg zniszczonych przez powódź w maju i czerwcu 2010 roku; Pozostała część, 120 mln euro pójdzie na wsparcie projektów, dostawy i instalacji elektronicznego systemu poboru opłat drogowych.

„Środki EBI pomogą w przywróceniu efektywności transportu drogowego w sytuacji, kiedy istniejąca infrastruktura boryka się z problemem ograniczonej przepustowości wynikającej ze szkód wyrządzonych przez powódź w 2010 roku. Finansowanie EBI przyczyni się również do rozbudowy systemu zdalnego pobierania opłat drogowych od pojazdów komercyjnych w Polsce, a to z kolei, dzięki bardziej płynnemu przepływowi ruchu, przyniesie skrócenie czasu podróży” – podkreślił Anton Rop, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje finansowania w Europie Środkowej. 

Pierwszy kredyt, w wysokości 180 mln euro sfinansuje 177 projektów pilnego remontu i odbudowy dróg, drugi w kwocie 120 mln euro zostanie przeznaczony na realizację pierwszego etapu wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych dla pojazdów cięższych niż 3, 5 tony i autobusów na sieci około 580 km autostrad, 554 km dróg szybkiego ruchu i 440 km dróg krajowych w Polsce. 

W obydwu przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest kredytobiorcą (w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego), a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - promotorem projektu.

EBI to bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowego finansowania. Jego głównym zadaniem jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE. Jego priorytety w zakresie udzielania kredytów, oprócz wspierania projektów w państwach członkowskich, obejmują finansowanie inwestycji w przyszłych państwach członkowskich i krajach partnerskich UE.