Poprawę koniunktury sygnalizuje - podobnie jak przed miesiącem - 20 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 16 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Korzystne są oceny zarówno bieżącego, jak i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji. Przedsiębiorcy sygnalizują szybszy wzrost krajowego niż zagranicznego portfela zamówień. Stan zapasów wyrobów gotowych zbliżony jest do odpowiedniego" - napisano w badaniu.

Z badań wynika, że poziom należności zgłaszany przez respondentów zwiększa się wolniej niż przed miesiącem.

"Utrzymują się jednak trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych" - dodano.

"Przewidywania w tym zakresie są korzystne, zbliżone do prognoz formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy przewidują nieznaczne redukcje zatrudnienia, nieco mniejsze niż zakładano w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż przewidywano w kwietniu" - napisano w badaniu.