Dodatni wynik finansowy netto osiągnęło 49 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ujemny 13 kas. Wynik finansowy brutto wyniósł 5,7 mln zł wobec 42,0 mln zł w 2008 r.

Pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto (odpowiednio 0,3% i minus 1,1% wobec 2,8% i 1,3% w 2008 r.).

Wartość aktywów SKOK-ów wyniosła 11 637,3 mln zł na koniec 2009 r., co oznacza wzrost o 23,2% w skali roku.

Kapitał własny osiągnął poziom 311,6 mln zł w 2009 r. (spadek o 0,2% r/r).

Liczba umów depozytowych wzrosła o 230 tys. w ciągu 2009 r.

Przychody z całokształtu działalności wyniosły 1 729,8 mln zł (wzrost o 17,2% w skali roku), a koszty ogółem osiągnęły wyniosły 1 724,0 mln zł (wzrost o 20,3% r/r ).

Liczba umów depozytowych wzrosła o 230 tys. w ciągu 2009 r., a wartość nowych umów zwiększyła się o 55,2% do kwoty 14 865,7 mln zł.

Przeciętna kwota depozytu liczona na 1 członka SKOK zwiększyła się z 5,2 tys. zł w 2008 r. do 7,3 tys. zł w 2009 r.

Na koniec czerwca 2010 r. działało 61 SKOK-ów

Kwota pożyczek udzielonych na okres powyżej dwunastu miesięcy stanowiła 76,6% wartości ogółem pożyczek. Przeciętne zadłużenie członka SKOK zmniejszyło się w ciągu 2009 r. z 3,1 tys. zł do 2,8 tys. zł.

Liczba umów pożyczkowych wyniosła 1 414 tys. w 2009 r., a wartość udzielonych pożyczek ogółem wzrosła do 8 357,4 mln zł w 2009 r. (o 21,4% r/r).

Na koniec czerwca 2010 r. działało 61 SKOK-ów. Liczba oddziałów i punktów kasowych wzrosła z 1 750 w 2008 r. do 1 795 w 2009 r., do końca czerwca 2010 r. o 20 kolejnych placówek.

Liczba członków SKOK zwiększyła się z 1 856 tys. w końcu 2008 r. do 2 026 tys. w końcu 2009 r., a w pierwszej połowie 2010 r. o kolejnych 79 tys. osób. Liczba członków – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek wzrosła o 4 112 w ciągu 2009 r., a w I połowie 2010 r. zmniejszyła się o 512 osób.