Zgodnie z art. 45a ust. 1 prawa energetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie (podlegającej zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym (nie podlegających zatwierdzeniu przez prezesa URE).