Samorządy gminne mogą otrzymać wsparcie unijne na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, harmonogramu procesu inwestycyjnego i stworzenia studium wykonalności. Pomoc jest udzielana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Wsparcie jest oferowane w ramach Poddziałania 6.2.2. PO IG. Maksymalny poziom dofinansowania realizacji projektów wynosi aż 85 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem unijnym. Kwota ta nie może jednak przekraczać 650 tys. zł.

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad zmianą zasad i warunków udzielania dofinansowania, tak by pomoc obejmowała większą niż dotychczas liczbę beneficjentów. Jest to mimo różnych ograniczeń, również obecnie, bardzo ważny mechanizm wspierający rozwoju gminy.

Przygotowanie terenu

W ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych, pomoc w formie dotacji można otrzymać na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Pomoc jest oferowana na opracowanie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej oraz analizę kosztową uzbrojenia działek przeznaczonych przez samorząd pod inwestycję. Dotacje są proponowane na stworzenie opracowania dotyczącego kompleksowych badań geotechnicznych, w tym na rozpoznanie warstw geologicznych, nośności gruntu i poziomu lustra wód gruntowych. Tego typu rozpoznanie jest niezbędne przy wszelkiego rodzaju inwestycjach przemysłowych i mieszkaniowych.

Studium i raport

Pomoc jest oferowana również na opracowanie studium wykonalności i raportu o barierach inwestycyjnych, jakie mogą pojawić się przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Dotacje wesprzeć mogą opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla konkretnej lokalizacji w gminie. Inwestorzy często chcą mieć wgląd do takiego opracowania stworzonego przez doświadczonych ekspertów zewnętrznych. Wspierane jest także stworzenie harmonogramu procesów inwestycyjnych.

Tworzenie analiz

Dość często poważnymi kosztami dla gmin są wydatki ponoszone na tworzenie analiz formalnoprawnych nieruchomości, analiz kosztowych projektu i raportów o oddziaływaniu na środowisko naturalne. Na tego typu działania również jest udzielana pomoc unijna.

Dofinansowanie można otrzymać na stworzenie projektu doradczo-promocyjnego. A także na działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym, w tym na promocję i reklamę tego obszaru w lokalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych mediach.

Wniosek, który otrzyma dofinansowanie, musi spełniać formalne i merytoryczne kryteria opisane w regulaminie dołączonym do PO IG, zamieszczonym na stronach internetowych; www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ważne jest jednak, aby projekt był przedstawiony w sposób spójny i czytelny dla oceniających go ekspertów.

Trzeba przede wszystkim pamiętać o wiarygodnym uzasadnieniu utworzenia terenów inwestycyjnych ze względu na rozwój gminy. Wniosek powinien posiadać rzetelne wyliczenia kosztowe.