Zmienią się zasady uzyskiwania premii kompensacyjnych na remonty starych kamienic z wynajmowanymi mieszkaniami. Ich właściciele, którzy będą chcieli dokonać ich remontu lub termomodernizacji, nie będą musieli zaciągać bankowych kredytów na te przedsięwzięcia. Koszty wykonanych prac będą mogli pokryć także z własnych oszczędności. Nie stracą przy tym szans na uzyskanie premii kompensacyjnej. Takie zmiany przewiduje przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która trafiła do podpisu prezydenta.

Wniosek do BGK

O wypłatę premii kompensacyjnej będzie mogła wystąpić osoba, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, albo właścicielem części takiego budynku. Dodatkowo osoba ta musiała być właścicielem tego budynku w dniu 25 kwietnia 2005 r. albo też nabyła ten budynek w drodze spadkobrania. W przypadku współwłasności nieruchomości inwestorem mogą być wyłącznie wszyscy współwłaściciele.

Inwestor, który chce uzyskać premię kompensacyjną bez zaciągania kredytu, powinien złożyć swój wniosek bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. To bowiem ten bank uprawniony jest do wypłaty pieniędzy ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej najczęściej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej. Wniosek taki powinien zawierać:

● dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego,

● imię, nazwisko, PESEL inwestora i adres do korespondencji, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości,

● informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom czynszowym.

W celu potwierdzenia przekazanych do banku danych właściciel nieruchomości powinien dołączyć do wniosku uwierzytelnione kopie dokumentów.

Wysokość wsparcia

Właściciel budynku będzie mógł liczyć na premię kompensacyjną w wysokości 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem. Chodzi tutaj o ograniczenia ustawowe do 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku lub o ustawowe ograniczenia w zakresie możliwości podwyższania tego czynszu do 10 proc. dotychczasowego czynszu w skali roku. Ograniczenia te powinny występować w jakimkolwiek okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r. Gdyby zaś inwestor nabył dom albo jego część w inny sposób niż w drodze spadku, to wówczas bierze się pod uwagę okres od nabycia do 25 kwietnia 2005 r.

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów określa też sposób obliczania premii dla inwestora, którym są łącznie współwłaściciele, a jeden z nich nabył tytuł prawny po 12 listopada 1994 r. w inny sposób niż w drodze dziedziczenia. W takim przypadku dla obliczania premii kompensacyjnej bierze się pod uwagę okres od nabycia tytułu prawnego przez tego współwłaściciela, który ten tytuł nabył najwcześniej, ale nie wcześniej niż od 12 listopada 1994 r.

W każdym przypadku współwłaściciele będą mogli tylko raz wystąpić o premię kompensacyjną.