Z przeprowadzonej ostatnio ankiety przez Billward Brown SMC/KRC na zlecenie Metrohouse wynika, że co piąty ankietowany deklaruje w razie zakupu mieszkania chęć skorzystania z pośrednictwa agencji nieruchomości.

Z licencjonowaną agencją

Jednak inspekcja handlowa wykazała, że u skontrolowanych pośredników umowy były realizowane przez osoby nieposiadające licencji lub ubezpieczenia OC, nie zamieszczano w nich imienia i nazwiska oraz numeru licencji pośrednika odpowiedzialnego za wykonanie oraz oświadczenia o tym, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wybierając pośrednika i podpisując z nim umowę, należy upewnić się, czy ma licencję zawodową lub zatrudnia osobę, która taki dokument posiada.

Informację na temat licencjonowanych agencji nieruchomości można znaleźć w centralnym rejestrze pośredników nieruchomości na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Należy upewnić się, czy pośrednik posiada ubezpieczenie OC od szkód, jakie on sam lub osoby działające pod jego nadzorem wyrządzą w związku z wykonywaniem zawodu, na przykład wówczas, gdy nie wywiążą się z umowy.

Umowa tylko na piśmie

Umowa pośrednictwa musi być zawarta na piśmie, bo na przykład ustna nie będzie ważna. Należy w niej wskazać strony umowy, podając ich dane osobowe i adresy konsumenta oraz przedsiębiorcy świadczącego usługę oraz dane osobowe licencjonowanego pośrednika (wraz z numerem licencji i oświadczeniem, że ma ubezpieczenie OC), który jest odpowiedzialny za jej realizację. Trzeba też określić przedmiot i zakres umowy, czyli czynności, które ma wykonać pośrednik, a także, do czego w zamian za to jest zobowiązany konsument i jakie zapłaci wynagrodzenie. Należy ustalić, czy pośrednikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie nawet wówczas, gdy do kupna nieruchomości dojdzie już po wygaśnięciu umowy, ale w wyniku działań, jakie wcześniej wykonał pośrednik. Trzeba podać czas trwania umowy, czy została zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony oraz kiedy i na jakich warunkach może zostać wypowiedziana.

Umowę pośrednictwa może podpisać osoba, która nie jest licencjonowanym pośrednikiem, ale wówczas zawsze trzeba wskazać dane identyfikujące licencjonowanego pośrednika, numer jego licencji oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody, jakie wyrządził pośrednik lub dopuściły się ich inne osoby, przy pomocy których wykonywał czynności. Chodzi tu o osoby działające pod jego nadzorem oraz o szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, które powstały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość 25 tysięcy euro, ustaloną według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

60 pośredników w obrocie nieruchomościami zawierało nieprawidłowe umowy