Zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup pierwszego mieszkania, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Zgodnie z nią przez osiem lat od wniesienia pierwszej raty kredytu preferencyjnego państwo spłaca 50 proc. jego odsetek. Możliwość skorzystania z dopłat jest uzależniona od ceny nabywanego mieszkania, która nie może być bliska średnim cenom w budownictwie mieszkaniowym na danym obszarze.

Na pierwszy dom

O kredyt z dopłatą na pierwsze lokum mogą ubiegać się jak na razie tylko dwie grupy osób. Pierwsza to małżonkowie, którzy starają się o pomoc w zakupie (ewentualnie w budowie) pierwszego mieszkania lub domu. Nie ma przy tym znaczenia, czy posiadają dzieci. Druga grupa beneficjentów to osoby samotnie wychowujące dzieci, przy czym przynajmniej jedno z nich musi być małoletnie. Wymóg małoletniości dziecka nie będzie musiał być zachowany, jeżeli na dziecko jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny. Podobnie będzie, gdy dziecko uczy się lub studiuje (jednak do ukończenia przez nie 25 roku życia). Żadna z tych osób starających się o kredyt nie może być przy tym stroną innej umowy kredytu preferencyjnego. Jeżeli bank stwierdzi, że docelowy kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby. Są nimi osoby spokrewnione lub spowinowacone: zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie.

Kredyt preferencyjny można dostać tylko w wybranych bankach, gdyż udzielają go tylko instytucje ustawowo upoważnione, które podpisały w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory uczyniło to kilkanaście banków. Prawo do udzielania kredytów z dopłatą mają także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt, w dniu zawarcia umowy nie posiada prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie) lub nie jest najemcą lokalu mieszkalnego.

Liczy się metraż...

Kredyt preferencyjny jest udzielany tylko na zakup (budowę) dosyć małego domu czy mieszkania. Obowiązują limity powierzchni budynków i lokali. Kredyty z dopłatą do odsetek mogą zostać przeznaczone na zakup mieszkań, których powierzchnia nie przekracza 75 mkw. W przypadku domów ten limit wynosi 140 mkw. Dopłaty przysługują do części powierzchni nieruchomości – do 50 mkw. lokalu i 70 mkw. domu. Oznacza to, że jeżeli mieszkanie będzie kosztowało 150 tys. zł, to państwo dopłaci tylko do odsetek od 100 tys. zł kapitału.

...i cena lokalu

O państwowe dopłaty mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które są zainteresowane nieruchomością o wartości nieprzekraczającej średniej ceny w budownictwie mieszkaniowym na danym obszarze. Cena zakupu lokalu/domu lub innej inwestycji, która uprawnia do ubiegania się o kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych pomnożonego przez 1,4 (przykładowo w Warszawie jest to obecnie 7258 zł, w Lublinie – 4329, a w Olsztynie – 5875 zł). Wskaźnik przeliczeniowy ogłasza raz na pół roku wojewoda. Robi to osobno dla województwa i miast wojewódzkich. Publikuje go w swoim dzienniku urzędowym. Wskaźniki są zamieszczane na stronie internetowej resortu infrastruktury (www.mi.gov.pl).

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA

Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na:

● zakup domu lub mieszkania,

● zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

● pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,

● wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

● budowę domu jednorodzinnego,

● nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację nieruchomości w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Podstawa prawna

● Ustawa z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354 z późn. zm.).