PO chce, by większość zapisów z tej ustawy weszło w życie wcześniej. "Zależałoby nam na tym, aby ustawa weszła w życie przed 30 września tego roku, aby nowa ustawa budżetowa mogła być formułowana na mocy nowych przepisów o finansach publicznych" - powiedział poseł Paweł Arndt (PO). Dodał, że z dniem ogłoszenia ustawy zaczęłyby obowiązywać przepisy dotyczące opracowania i uchwalania budżetu na 2010 r.

Komisja przesunęła terminy obowiązywania niektórych rządowych regulacji. 30 czerwca 2010 r. mają ulec likwidacji fundusze motywacyjne; 31 grudnia 2010 r. (a nie z końcem 2009 r., jak zakładano) zostaną zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe, państwowe zakłady budżetowe oraz część samorządowych zakładów budżetowych. Tzw. Wieloletni Plan Finansowy Państwa ma być uchwalony po raz pierwszy do 31 lipca 2010 roku. To oznacza, że jego obowiązywanie nie będzie się pokrywać z kadencją Sejmu. Ponadto posłowie zgodzili się, aby plan ten zatwierdzała tylko Rada Ministrów, z pominięciem Sejmu.

W 2012 roku mają wejść w życie przepisy dotyczące tzw. procedur ostrożnościowych i sanacyjnych oraz przepisy nakazujące ewidencjonowanie wykonania budżetu w układzie zadaniowym (tzw. plany kont). Także wtedy zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej powinno być sporządzane w układzie zadaniowym.

Projekt przewiduje ponadto niższe progi ostrożnościowe dotyczące wzrostu relacji państwowego długu publicznego do PKB

Według resortu finansów reforma finansów publicznych ma za zadanie uzdrowienie tego sektora, m.in. poprzez zmianę jego organizacji i wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych.

Ministerstwo proponuje, by w układzie zadaniowym sporządzać Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na cztery lata) i budżet "środków europejskich". Rada Ministrów, przygotowując ustawę budżetową na dany rok, będzie musiała przyjąć poziom deficytu budżetu państwa ustalony w tym planie. Plan ma być aktualizowany każdego roku.

Projekt przewiduje ponadto niższe progi ostrożnościowe dotyczące wzrostu relacji państwowego długu publicznego do PKB, np. do 52 proc. (z 55 proc.) zostanie obniżony stosunek długu do PKB, którego przekroczenie uniemożliwi planowanie wydatków na nowe inwestycje w okresie dłuższym niż dwa lata, których wartość jednostkowa przekroczy 500 mln zł.

Pierwotnie ustawa miała wejść w życie na początku 2009 r.

Projekt przewiduje ustalenie progów na poziomie 47 proc., 52 proc., 55 proc. i 60 proc. Po przekroczeniu każdego z nich, rząd będzie musiał przedsięwziąć określone w ustawie tzw. procedury sanacyjne, które mają zapobiec nadmiernemu zadłużaniu.

MF proponuje też likwidację wszystkich państwowych i samorządowych (poza nielicznymi dziedzinami) zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, a także utworzenie specjalnej agencji wykonawczej odpowiedzialnej za realizację kluczowych zadań państwa.

Projekt zakłada również likwidację gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych. Pozostałe fundusze celowe stracą osobowość prawną i zaczną działać w postaci rachunków bankowych. Ograniczona zostanie liczba instytucji, które będą mogły bez kontroli rządu same projektować swoje wydatki budżetowe.

Pierwotnie ustawa miała wejść w życie na początku 2009 r.